انتشار کتاب - فصل سوم
شمع

 

آموزش و بهسازي كاركنان دولت در ايران با نگاه ويژه به بخش كشاورزي 

(ويرايش سوم)

فصل‌ سوم:

يك مدل نظام آموزش كاركنان

محمد حسن محقق معين

مرداد 1383

سرفصل مباحث فصل:

مدل‌ نظام‌ آموزش‌ كاركنان‌  

 اندازه‌گيري‌ نيازهاي‌ آموزش‌ و بهسازي‌ 

 تجزيه‌ و تحليل‌ سازماني‌ نيازهاي‌ آموزشي‌ 

 تجزيه‌ و تحليل‌ وظيفه‌ 

 تجزيه‌ و تحليل‌ فردي‌  

 مهارت‌هاي‌ اساسي‌ سواد 

 تنظيم‌ اهداف‌ آموزشي‌  

 انتخاب‌ روشهاي‌ آموزش‌ و بهسازي‌  

 ارزشيابي‌ برنامه‌هاي‌ آموزشي‌  

 

 علوم‌ آموزشي‌  Educational Sciences)  ( یکی‌ از حوزه‌هاي‌ اصلي‌ اندايشه‌ ورزي‌ بشر و آموزش‌ و بهسازي‌ كاركنان‌  Employee Training and Development) ) جزئي‌ از آن‌ بوده‌ و نظريه‌هاي‌ علمي‌ فراواني‌ پيرامون‌ آن‌ ارائه‌ شده‌ است‌، كاربرد نظريه‌ها در عمل‌ منجر به‌ ايجاد قلمرو وسيعي‌ در آموزش‌ كاركنان‌ شده‌ است‌. در اين‌ فصل‌ بدون‌ مقدمه‌ به‌ ارائه‌ نمايه‌اي‌ از مباني‌ نظري‌ اين‌ حوزه‌ گسترده‌ در قالب‌ معرفي‌ يكي‌ از مدلهاي‌ جامع‌ و روزآمد آموزش‌ كاركنان‌  مي‌پردازيم‌.

فصل سوم را به طور کامل در اینجا بخوانید.

 

نويسنده : محمد حسن محقق معين جمعه 23 مرداد 1383
تعداد نظرات تا اين لحظه :  278 اعلام نظر