سرنوشت يازدهمين برنامه توسعه ايران چگونه رقم مي خورد؟
شمع

 

 روزنامه ايران ،امروز در سه صفحه به طرح مباحث اقتصاد سياسي ايران پرداخته است.دريك گزارش تحت عنوان:"تقدير دوگانه  يك برنامه" به بررسي  چند وچون بررسي  و تصويب لايحه برنامه چهارم توسعه  درمجالس ششم و هفتم شوراي اسلامي و شوراي نگهبان پرداخته است.در كنار اين بحث خلاصه اي از گزارش عملكرد 25 سال اقتصاد ايران كه توسط سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور تهيه شده،ارائه نموده  است.اين دوگزارش را در اينجا و اينجا بخوانيد.

همچنين گفت و گويي با محمد كردبچه طراح بودجه هاي ساليانه ايران در باره اصل 44  قانون اساسي و ريشه هاي بنياني دعواي تصويب لايحه برنامه يازدهم توسعه ايران  و بهره مالكانه نفت و لزوم شفاف شدن دريافت و پرداخت هاي حاصل از فروش نفت ايران  وبحث سرمايه گذاري در اقتصاد ايران و نقش دولت در اقتصاد ايران و شايد نعش آن، مطرح شده است.اين گفتگو را در اينجا بخوانيد.

ضمنا سرنوشت يك قرن مشروطه خواهي ايرانيان را در يكصد ويكمين سالگرد مشروطيت ايران  در اينجا بخوانيد.

   

نويسنده : محمد حسن محقق معين چهارشنبه 14 مرداد 1383
تعداد نظرات تا اين لحظه :  52 اعلام نظر