ماهاتير محمد و مديريت توسعه
شمع

 ماهاتير محمد، مديريت توسعه  مالزي را   طي 25 سال اخير !! به عهده داشته  است.متن گفتگويخبرگزاري مهر با او را بخوانيد و درمورد مفاد  آن تامل كنيد. نظري داشتيد مطرح فرماييد تا راجع به آن بحث كنيم.

 بخش اول

 بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

بخش پنجم

بخش ششم و آخر

نويسنده : محمد حسن محقق معين يکشنبه 24 خرداد 1383
تعداد نظرات تا اين لحظه :  5180 اعلام نظر