تحقير نكنيم و تحقير نپذيريم
شمع

آيا به اين مسئله فكر كرده ايد كه تحقيركردن و  تحقير پذيرفتن تا چه حد در كنش هاي اجتماعي ، رفتار روزمره و خلق و خوي ما ايرانيان وجود دارد؟

آيا اين عنصر در فرهنگ ما رسوخ كرده است؟ اگر چنين است چه كساني آن را نشو نما داده اند؟

آيا مدارس و معلمان نقشي در گسترش اين عنصر فرهنگي داشته اند؟ خانواده ها چه طور ؟ ادارات و مديران چه طور؟

روانشناسي فرهنگ نگر به عنوان جنبشي ميان رشته اي متشكل از روا نشناسان  اجتماعي، جامعه شناسان، مردم شناسان و روانشناسان به آسيب شناسي فرهنگ جوامع پرداخته اند. بد نيست در اين زمينه تامل كنيم.

اينجا مقاله اي در باب تحقير وجود دارد. كليك كنيد و بخوانيد و در صورت تمايل  نظرات خود را ارسال فرماييد.

 

نويسنده : محمد حسن محقق معين يکشنبه 24 خرداد 1383
تعداد نظرات تا اين لحظه :  153 اعلام نظر