كتاب‌ «نشر الكترونيكي‌»
فانوس
دربارة‌ اين‌ كتاب‌
كتاب‌ «نشر الكترونيكي‌» نه‌ يك‌ كتاب‌ تئوريك‌ - به‌ مفهوم‌ خاص‌ آن‌ - است‌ و نه‌ يك‌ «كتاب‌ كار»، بلكه‌ تا حدودي‌ تلفيقي‌ از اين‌ دو است‌. در اين‌ كتاب‌ تلاش‌ شده‌ كه‌ مخاطبين‌ ضمن‌ آشنايي‌ با مفاهيم‌ اولية‌ نشر الكترونيكي‌ و ابعاد فني‌ و استانداردهاي‌ آن‌، به‌گونه‌اي‌ بتوانند حاصل‌ يافته‌هاي‌ خود را به‌كارگيرند. پيوست‌هاي‌ كتاب‌ بر جنبة‌ علمي‌ و كاربردي‌ اين‌ كتاب‌ مي‌افزايند.
در زمينة‌ مباحث‌ فني‌ نشر الكترونيكي‌، مخاطبين‌ عام‌ مورد توجه‌ بوده‌اند؛ ازاين‌رو سعي‌ شده‌ تنها در حد ايجاز و نياز بدانها پرداخته‌ شود. اگرچه‌ در اين‌ كتاب‌، نشر الكترونيكي‌ در محيط‌ پيوسته‌ و ناپيوسته‌ مورد توجه‌ بوده‌، اما محور اصلي‌ مطالب‌ مبتني‌ بر نشر الكترونيكي‌ در محيط‌ وب‌ است‌.
 مفاهيم‌ و تعريف‌ نشرالكترونيكي‌، شرح‌ دستورالعملهاي‌ نشر الكترونيكي‌ و استانداردهاي‌ موجود، فرايندهاي‌ نشر الكترونيكي‌، بحثي‌ دربارة‌ مسائل‌ حقوقي‌ و حق‌ مؤلف‌ در محيط‌ الكترونيكي‌، ارزيابي‌ نشر الكترونيكي‌، و شيوه‌هاي‌ ارجاع‌ به‌ منابع‌ الكترونيكي‌ از محورهاي‌ اصلي‌ مورد بحث‌ در اين‌ كتاب‌ هستند. در پيوست‌ يک به‌ شيوه‌هاي‌ ارجاع‌ به‌ منابع‌ الكترونيكي‌، در پيوست‌ دو به‌ فراداده‌ و شيوة‌ درج‌ آن‌، و در پيوست‌ سه به‌ فرايند توليد اطلاعات‌ در قالب‌ "پي‌دي‌اف‌" پرداخته‌ شده‌ است‌. منابع‌ كتاب‌ كه‌ در متن‌ به‌ آنها اشاره‌ شده‌ (شمارة‌ منبع‌ و شمارة‌ صفحه‌) در انتهاي‌ هر فصل‌، و فهرست‌ كامل‌ منابع‌ نيز در پايان‌ كتاب‌ آمده‌ است‌.


آنچه‌ در اين‌ كتاب‌ نيست‌
باتوجه‌ به‌ هدف‌ اين‌ اثر، ما به‌ فنون‌ برنامه‌نويسي‌ در محيط‌هاي‌ مختلف‌ نپرداخته‌ايم‌ و خوانندگان‌ علاقه‌مند را به‌ مطالعة‌ آثار تخصصي‌ در اين‌ زمينه‌ ارجاع‌ مي‌دهيم‌. همچنين‌ از گفتگو در باب‌ "فلش‌" به‌عنوان‌ يك‌ امكان‌ نوين‌ بر روي‌ اينترنت‌، خودداري‌ كرده‌ايم‌. زيرا چهارچوب‌ مباحث‌ كتاب‌ براساس‌ توصيه‌ها و دستورالعملهاي‌ "كنسرسيوم‌ وب‌ جهاني‌" تنظيم‌ شده‌ و اين‌ سازمان‌ فعلاً توصيه‌اي‌ براي‌ استفاده‌ از "فلش‌" در نشر الكترونيكي‌ ندارد.


محتويات ديسك ضميمه كتاب
ديسك ضميمه كتاب حاوي متن كامل كتاب با قالبهاي اچ.تي. ام. ال. و نيز پي. دي. اف است. جديدترين كتابشناسي جهاني نشر الكترونيكي (موضوعي) نيز بر روي ديسك ضميمه درج شده است كه براي علاقمندان به بررسي و مطالعه بيشتر بسيار مفيد خواهد بود.

 

نويسنده: محمود بابايي

ويراستار: علي حسين قاسمي

قيمت: 17500 ريال

چاپ اول: 1382

 

نويسنده : محمد رضا پنجشنبه 21 خرداد 1383
تعداد نظرات تا اين لحظه :  31 اعلام نظر