افشاي راز خلوتيان خواست كرد شمع
شمع

 

آري به اتفاق مي توان جهان گرفت

 

 

حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت

آري به اتفاق مي توان جهان گرفت

 

افشاي راز خلوتيان خواست كرد شمع

 

شكر خدا كه سر دلش در زبان گرفت

 

زين آتش نهفته كه در سينه من است

خورشيد شعله اي است كه در آسمان گرفت

 

...

 

حافظ چو آب لطف ز نظم تو مي چكد

 

حاسد چگونه نكته تواند بر آن گرفت

 

يا علي مدد.

 

نويسنده : محمد حسن محقق معين دوشنبه 4 اسفند 1382
تعداد نظرات تا اين لحظه :  288 اعلام نظر