فهرست و لینک گزارش های پژوهشی و مقالات شمع
شمع

 

 

 1. ارزشیابی برنامه غنی سازی اوقات فراغت فرزندان کارکنان وزارت جهاد کشاورزی - جمعه 7 اسفند 1388
 2. نظریه های جامعه شناسی،ماكس وبر -بخش سوم - دوشنبه 10 تیر 1387
 3. نظریه های جامعه شناسی،ماكس وبر - بخش دوم - دوشنبه 10 تیر 1387
 4. نظریه های جامعه شناسی،ماكس وبر-بخش اول - دوشنبه 10 تیر 1387
 5. نظریه های جامعه شناسی- كارل ماركس - یکشنبه 2 تیر 1387
 6. نظریه های جامعه شناسی،امیل دوركیم - قسمت سوم - یکشنبه 19 خرداد 1387
 7. نظریه های جامعه شناسی،امیل دوركیم - قسمت دوم - یکشنبه 19 خرداد 1387
 8. نظری های جامعه شناسی ،دوركیم- بخش اول - یکشنبه 19 خرداد 1387
 9. نظریه های جامعه شناسی - اگوست كنت - چهارشنبه 25 اردیبهشت 1387
 10. برنامه ارتقای بهره‌وری:طرح توانمند سازی ادارات كل ستادی و استانی سازمان بازرسی كل كشور (طرح فتی) - پنجشنبه 5 اردیبهشت 1387
 11. طرح پایش و ارزیابی عملکرد نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی - دی ماه 1384
 12. آموزش و بهسازی كاركنان دولت در ایران با نگاه ویژه به بخش كشاورزی (ویرایش چهارم) فصل ‌ دهم : توصیه هایی برای بهبود آموزش كاركنان دولت در ایران - سه شنبه 29 دی 1383
 13. آموزش و بهسازی كاركنان دولت در ایران با نگاه ویژه به بخش كشاورزی (ویرایش چهارم) فصل‌ نهم :آموزش‌ كاركنان‌ وزارت‌ جهاد كشاورزی‌ در برنامه سوم توسعه- بخش دوم - سه شنبه 29 دی 1383
 14. آموزش و بهسازی كاركنان دولت در ایران با نگاه ویژه به بخش كشاورزی (ویرایش چهارم) فصل‌ نهم :آموزش‌ كاركنان‌ وزارت‌ جهاد كشاورزی‌ در برنامه سوم توسعه- بخش اول - سه شنبه 29 دی 1383
 15. آموزش و بهسازی كاركنان دولت در ایران با نگاه ویژه به بخش كشاورزی (ویرایش سوم) فصل‌ هشتم : آموزش كاركنان در جهاد سازندگی و وزارت جهاد سازندگی - بخش دوم - یکشنبه 22 شهریور 1383
 16. آموزش و بهسازی كاركنان دولت در ایران با نگاه ویژه به بخش كشاورزی (ویرایش سوم) فصل‌ هشتم : آموزش كاركنان در جهاد سازندگی و وزارت جهاد سازندگی - بخش اول - یکشنبه 22 شهریور 1383
 17. آموزش و بهسازی كاركنان دولت در ایران با نگاه ویژه به بخش كشاورزی (ویرایش سوم) فصل‌ هفتم : آموزش كاركنان در وزارت كشاورزی - یکشنبه 22 شهریور 1383
 18. آموزش و بهسازی كاركنان دولت در ایران با نگاه ویژه به بخش كشاورزی (ویرایش چهارم)فصل‌ ششم :آموزش كاركنان دولت در برنامه سوم توسعه -بخش دوم - جمعه 25 دی ماه 1383
 19. آموزش و بهسازی كاركنان دولت در ایران با نگاه ویژه به بخش كشاورزی (ویرایش چهارم)فصل‌ ششم :آموزش كاركنان دولت در برنامه سوم توسعه -بخش اول - جمعه 25 دی ماه 1383
 20. آموزش و بهسازی كاركنان دولت در ایران با نگاه ویژه به بخش كشاورزی (ویرایش چهارم) فصل‌ پنجم : آموزش كاركنان دولت در ایران - پنجشنبه 24دی  1383
 21. آموزش و بهسازی كاركنان دولت در ایران با نگاه ویژه به بخش كشاورزی (ویرایش سوم) فصل‌ چهارم : گستره فعالیت های آموزش و بهسازی كاركنان در دنیا بخش دوم- جمعه 20 شهریور 1383
 22. آموزش و بهسازی كاركنان دولت در ایران با نگاه ویژه به بخش كشاورزی (ویرایش سوم) فصل‌ چهارم : گستره فعالیت های آموزش و بهسازی كاركنان در دنیا بخش اول- جمعه 20 شهریور 1383
 23. مدل نظام آموزش کارکنان - جمعه 23 مرداد 1383
 24. آموزش و بهسازی كاركنان دولت در ایران با نگاه ویژه به بخش كشاورزی(ویرایش سوم) فصل‌ سوم: یك مدل نظام آموزش كاركنان - جمعه 23 مرداد 138
 25. آموزش و بهسازی كاركنان دولت در ایران با نگاه ویژه به بخش كشاورزی (ویرایش سوم) فصل دوم:آموزش و بهسازی كاركنان، اهمیت و ضرورت ها - یکشنبه 28 تیر 1383
 26. آموزش و بهسازی كاركنان دولت در ایران با نگاه ویژه به بخش كشاورزی (ویرایش سوم) فصل اول : چالش های سرمایه انسانی در ایران - شنبه 30 خرداد 1383
 27. فهرست فصول کتاب الکترونیکی آموزش و بهسازی كاركنان دولت در ایران با نگاه ویژه به بخش كشاورزی - جمعه 25 دی ماه 1383
 28. آموزش‌ و بهسازی‌ كاركنان‌ دولت‌ در ایران‌ با نگاه‌ ویژه‌ به‌ بخش‌ كشاورزی‌ - 1382
 29. ارزشیابی اجرای پیش آزمایشی طرح ارزشیابی توصیفی - تیر ماه 1382
 30. گزارش مستند سازی طرح مطالعاتی: نمایه سازی مدارك برای ایجاد پایگاه اطلاعات دینی اجتماعی - اسفند ماه 1381
 31. بررسی‌ میزان‌ اثربخشی‌ دوره‌های‌ آموزش‌ ضمن‌ خدمت‌ مركز آموزش‌ عالی‌ امام‌ خمینی‌ (ره‌) در سال‌ 1378 - تابستان 1381
 32. ارزشیابی ثمر بخشی دوره های علمی – كاربردی - مهر 1380
 33. بررسی‌ راههای‌ افزایش‌ مشاركت‌ دانش‌آموزان‌ در انجام‌ فعالیتهای‌ پرورشی‌ مدارس‌ - خرداد1380
 34. پایان‌ نامه‌ كارشناسی‌ ارشد جامعه‌ شناسی‌ دانشگاه تربیت مدرس بررسی‌ مشاركت‌ اجتماعی‌ دانش‌آموزان‌ در فعالیتهای‌ فوق‌ برنامه‌ با تأكید بر مطالعه‌ در دبیرستانهای‌ مناطق‌ 3 و 16 شهر تهران‌ - بهمن‌ ماه‌ 1375
 35. نگاهی‌ به‌ تحقیقات‌ اجتماعی‌ درزمینه‌ نظام‌ تعلیم‌ و تربیت‌ ایران‌ در دوره‌ معاصر 6 - مهر 1375
 36. نگاهی‌ به‌ تحقیقات‌ اجتماعی‌ درزمینه‌ نظام‌ تعلیم‌ و تربیت‌ ایران‌ در دوره‌ معاصر 5 - مهر 1375
 37. نگاهی‌ به‌ تحقیقات‌ اجتماعی‌ درزمینه‌ نظام‌ تعلیم‌ و تربیت‌ ایران‌ در دوره‌ معاصر 4 - مهر 1375
 38. نگاهی‌ به‌ تحقیقات‌ اجتماعی‌ درزمینه‌ نظام‌ تعلیم‌ و تربیت‌ ایران‌ در دوره‌ معاصر 3 - مهر 1375
 39. نگاهی‌ به‌ تحقیقات‌ اجتماعی‌ درزمینه‌ نظام‌ تعلیم‌ و تربیت‌ ایران‌ در دوره‌ معاصر 2 - مهر 1375
 40. نگاهی‌ به‌ تحقیقات‌ اجتماعی‌ درزمینه‌ نظام‌ تعلیم‌ و تربیت‌ ایران‌ در دوره‌ معاصر 1 - مهر 1375
 41. آشنائی با جهاد سازندگی - پاییز 1369
 42. ماجرای اصلاحات اداری و برنامه ریزی توسعه ایران در 50 سال اخیر-بخش دوم - جمعه 10 اسفند 1386
 43. ماجرای اصلاحات اداری و برنامه ریزی توسعه ایران در 50 سال اخیر - جمعه 10 اسفند 1386
 44. مدیریت جهادی - نسخه دوم - یکشنبه 27 خرداد 1386
 45. ارزشیابی فعالیت های آمایش سر زمین در ایران (بخش دوم) - سه شنبه 22 اسفند 1385
 46. ارزشیابی فعالیت های آمایش سر زمین در ایران (بخش اول) - سه شنبه 22 اسفند 1385
 47. بهبود نظام آموزشی از طریق اصلاح نظام ارزشیابی تحصیلی!! - یکشنبه 20 اسفند 1385
 48. الگوی آموزشی جهاد سازندگی(متن کامل مقاله) - جمعه 19 آبان 1385
 49. مدل پودمانی ارزشیابی معین - سه شنبه 24 مرداد 1385
 50. الگوی آموزشی جهاد سازندگی - شنبه 19 فروردین 1385
 51. الگوی ممیزی برنامه آموزش کارکنان دولت ایران - دوشنبه 24 اسفند 1383
 52. اثبات یا بهبود هر دو یا یکی؟ کدامیک؟ - چهارشنبه 6 آبان 1383
 53. نقدی بر روند اصلاح ساختار اداری ومدیریت ملی در جمهوری اسلامی ایران در طول برنامه سوم توسعه (نقد عملکرد شورای عالی اداری ازسال 1379 تا 1383) بخش دوم - پنجشنبه 1 مرداد 1383
 54. نقدی بر روند اصلاح ساختار اداری ومدیریت ملی در جمهوری اسلامی ایران در طول برنامه سوم توسعه (نقد عملکرد شورای عالی اداری ازسال 1379 تا 1383) بخش اول - پنجشنبه 1 مرداد 1383
 55. تصویب سه ماده برنامه چهارم توسعه در كمتر از 3 دقیقه در مجلس شورای اسلامی - 10 اردیبهشت 1383
 56. سال پاسخگویی مدیریت پندار گرا و مدیران پندار محور - 19 فروردین 1383
 57. كاربرد وبلاگ در ارزشیابی - آذر 1382
 58. سخنرانی در هفته پژوهش : اثر بخشی دوره های آموزش ضمن خدمت - آذر ماه 1382
 59. آموزش علمی - كاربردی پودمانی (modular ) از نوع ایرانی - آبان 1382
 60. تحلیلی در مورد تجربه ایران در آمو زش و بهسازی منابع انسانی در برنامه سوم توسعه 2 - مرداد 1382
 61. تحلیلی در مورد تجربه ایران در آمو زش و بهسازی منابع انسانی در برنامه سوم توسعه 1 - مرداد 1382
 62. گزارش اجمالی : ارزشیابی اجرای پیش آزمایشی طرح ارزشیابی توصیفی - تیر ماه 1382
 63. كارآمد كردن‌ مدیران‌ مدارس‌از طریق اجرای مدل ارزشیابی توانمند ساز - خرداد 1382
 64. كاربرد مدل ارزشیابی توانمند ساز از طریق وبلاگ - اردیبهشت ماه 1382
 65. نقدی بر رویكردهای سنتی ارزشیابی برنامه درسی مورد ویژه: ارزشیابی آموزش فنی و حرفه ای - فروردین 1382
 66. استاندادها درنظام برنامه ریزی درسی مورد ویژه: درس مطالعات اجتماعی - فروردین ماه 1382
 67. ارزیابی چگونگی تحقق اهداف مواد 150 و 151 قانون برنامه سوم توسعه - آذر ماه 1381
 68. راهكارهای توسعه آموزش‌های علمی كاربردی در ایران 3 - آبان 1381
 69. راهكارهای توسعه آموزش‌های علمی كاربردی در ایران 2 - آبان 1381
 70. راهكارهای توسعه آموزش‌های علمی كاربردی در ایران 1 - آبان 1381
 71. بررسی وضعیت برنامه‌ریزی و اجرای آموزش كاركنان دولت ایران در برنامه سوم توسعه با تاكید بر آموزش‌های ضمن خدمت كوتاه‌ مدت وزارت جهاد كشاورزی 2 - مرداد 1381
 72. بررسی وضعیت برنامه‌ریزی و اجرای آموزش كاركنان دولت ایران در برنامه سوم توسعه با تاكید بر آموزش‌های ضمن خدمت كوتاه‌ مدت وزارت جهاد كشاورزی 1 - مرداد 1381
 73. آموزشهای علمی – كاربردی (هدفها، نتایج) 4 - اردیبهشت 1381
 74. آموزشهای علمی – كاربردی (هدفها، نتایج) 3 - اردیبهشت 1381
 75. آموزشهای علمی – كاربردی (هدفها، نتایج) 2 - اردیبهشت 1381
 76. آموزشهای علمی – كاربردی (هدفها، نتایج) 1 - اردیبهشت 1381
 77. تحلیل محتوا و نقد مختصر سخنان آقای حاجی وزیر محترم آموزش و پرورشدر مراسم اختتامیه نمایشگاه دانش آموزان مدارس غیر انتفاعی - آذر ماه 1380
 78. ارزشیابی توانمندساز 2 - مرداد 1380
 79. ارزشیابی توانمندساز 1 - مرداد 1380
 80. ارتقاء فرهنگ‌ مدرسه‌، بنیانی‌ برای‌ اصلاح‌ مدرسه‌ 4 - خرداد‌ 1380
 81. ارتقاء فرهنگ‌ مدرسه‌، بنیانی‌ برای‌ اصلاح‌ مدرسه 3‌ - خرداد‌ 1380
 82. ارتقاء فرهنگ‌ مدرسه‌، بنیانی‌ برای‌ اصلاح‌ مدرسه‌ 2 - خرداد‌ 1380
 83. ارتقاء فرهنگ‌ مدرسه‌، بنیانی‌ برای‌ اصلاح‌ مدرسه‌ 1 - خرداد‌ 1380
 84. بررسی وضعیت آموزش كاردانی در نظام آموزش عالی ایران - اسفند 1378
 85. سازمان‌ غیردولتی‌، نهادی‌ برای‌ سازماندهی‌ مشاركت‌ در كشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ - تابستان 1378
 86. قدرت تفكر - اسفند 1376
 87. تأملی‌ بر بازتابهای‌ مصاحبه‌ اخیر مظفر وزیر آموزش‌ وپرورش‌ با خبرنگاران ‌نقدی بر سیاست غیر یكسان سازی مدارس - بهمن ماه 1376
 88. مدیریت‌ جهادی ( روحیه جهادی – فرهنگ جهادی )‌ - شهریور1377
 89. دانش آموزان ،خانه ،مدرسه و مشاركت اجتماعی - مهر1376
 90. بررسی اثر چند گونگی مدارس بر عملكرد تحصیلی دانش آموزان مدارس عادی دولتی یا كار كردهای آشكار و پنهان سیاست تنوع و غیر یكسان سازی مدارس نقدی برسیاست چندگونگی مدارس، سیاست مطلوب دكتر نجفی وزیر آموزش و پرورش دوره سا زندگی - مهر 1376
 91. موانع اساسی مشاركت اجتماعی در آموزش و پرورش - شهریور 1376
 92. تحلیلی‌ بر تأثیر متقابل‌ آموزش‌ و پرورش‌ و فرهنگ‌ عمومی‌ - اسفند ماه 1375
 93. معیارهای علمی و مدارس غیر طبقاتی! - مهر ماه 1375
 94. آموزشهای‌ عالی‌ كوتاه‌ مدت(كاردانی)‌ و مسائل‌ آن‌ 2 - تابستان 1375
 95. آموزشهای‌ عالی‌ كوتاه‌ مدت(كاردانی)‌ و مسائل‌ آن‌ 1 - تابستان 1375
 96. بنی آدم اعضای یكدیگرند (چرا در كار گروهی موفق نیستیم؟) - زمستان 1373
 97. مسكن روستایی و مسائل مربوطه در جنگلهای شمال ایران - مهرماه 1373

 

فهرست و لینک سایر انتشارات شمع  از 17 بهمن 1382 تا 1 شهریور 90

 

 

نويسنده : محمد حسن محقق معين سه شنبه 2 شهريور 1390
تعداد نظرات تا اين لحظه :  15 اعلام نظر