ارزشیابی برای یادگیری ،تولید و ترویج دانش در سازمان ها و برنامه ها
شمع

 

ارائه مقاله به صورت پوستر

پنجمین نسل ارزشيابي:  ظرفيت سازی

مرور نقش های ارزشیابی در یادگیری سازمانی و مدیریت دانش

محمد حسن محقق معین

عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)

ارائه شده به دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش

10 و 11 بهمن ماه 1388

سالن همایش های بین المللی رازی- تهران

چکیده:

تجربه چگونه بهبود می یابد و ارزشیابی چگونه می تواند در این بهبود سهم داشته باشد؟ارزشیابی می تواند سهم قابل توجهی در بهبود  سازمانی  و ارتقای مدیریت دانش در سازمان ها داشته باشد. هم در مدیریت  و هم در دانش  با فرایند ارزشیابی  سروکار داریم.علم و هنر ارزشیابی قادر به ایفای نقش های متعددی به منظور بسط مدیریت دانش در سازمان ها است.رویکردها و فنون ارزشیابی می تواند در تولید ، غنی سازی،اندازه گیری و مستند سازی ی  دانش فردی و سازمانی نقش های موثر و  تعیین کننده داشته  باشد .در این مقاله به بسط پرسش و پاسخ هایی در این عرصه به منظور گسترش قلمرو مدیریت دانش از طریق نفوذ نظام مند ارزشیابی در سازمان ها و برنامه ها پرداخته ایم.پویایی افراد و سازمان ها در گرو تماس های اجتماعی آنهاست.پویایی حاصل یادگیری است و افراد و سازمانها می توانند از طریق ارزشیابی یاد گرفته و با افزایش توافق و اطمینان تغییر رفتار دهند. ظرفیت سازی ارزشیابی پیامد دادوستد عناصری به هم مرتبط و بهم وابسته از ظرفیت ارزشیابی افراد در تجربه ارزشیابی پایدار تحت تاثیر محیط های متعامل و محدود کننده ای از فرهنگ برای مثال زیر ساختارهای سازمانی - فرهنگ،رهبری،ارتباطات،نظام ها و ساختارها-است.در تبار شناسی ارزشیابی از  چهار نسل ارزشيابي به ترتیب تحت عناوین: اندازه گیری(Measurement) توصیف(Description)، قضاوت(Judgment)  و تفسیر(Interpretive) نام برده شده است.به نظر می رسد رشته و حرفه ارزشیابی شاهد تحول بعدی  و تولد نسل پنجم ارزشیابی تحت عنوان ظرفیت سازی(Capacity Building )باشد.

 

وازه های کلیدی: ظرفیت سازی ارزشیابی، نسل پنجم ارزشیابی، یادگیری، ظرفیت ارزشیابی افراد، تجربه ارزشیابی پایدار، زیر ساختارهای سازمانی.

 توضیح:

متن کامل مقاله در لوح فشرده کنفرانس منتشر شده و در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفته است.فایلPDF پوستر مقاله  را نیز از اینجا دریافت کنید. عنوان مقاله در صفحه 6 سومین خبرنامه کنفرانس،فهرست مقالات بخش پوستر - مقاله ماقبل آخر- درج شده است.

 

 

THE FIFTH GENERATION EVALUATION: CAPACITY BUILDING

Revising of Evaluation roles in Organizational Learning and Knowledge Management

Mohammed Hasan Mohaqeq Moein

Faculty member of Imam Khomeini Higher Education Center

mmoein@gmail.com

Abstract:

How does practice improve, and how can evaluation contribute to this improvement? Evaluation could have significant share in organizational development and knowledge management in associations. Both in management and science we are tackling with evaluation process. Art & science of evaluation have an authoritative to taking many roles in knowledge management growth in organizations. Evaluation approaches and techniques could function in production, empowerment, assessment and documentation of individual and organizational experience in society. In this article I develop some questions and answers in the file most intended for enlargement of knowledge management train via systematic evaluation influences in programs and organizations. Individuals and organizations dynamism is a phenomenon that dependence with their social engagements. Dynamism is a learning outcome. Individuals & organizations could learn from evaluation and with increase of agreement and certainty they could change their behaviors. Evaluation capacity buildings is an outcome of interrelated and interdepend elements of individual Evaluation Capacity and Sustainable Evaluation Practice in the context, interact and surroundings of culture for example Organization's Infrastructure- culture, leadership, communication, systems, Structures- .In historical typology of evaluation, grate evaluation researchers and developers discussed about four generations of evaluation: Measurement,  Description, Judgment & Interpretive. I think evaluation filed and profession near to another generation of evaluation: THE FIFTH GENERATION EVALUATION: CAPACITY BUILDING.

Key words: Evaluation Capacity Building, Fifth Generation evaluation, Learning, individuals Evaluation Capacity, Sustainable Evaluation Practice, Organization's Infrastructure.

 

This article has been ACCEPTED by the scientific committee of the 2nd Iranian Knowledge Conference for Poster presentation. The 2nd Iranian Knowledge Management Conference gathers top researchers and practitioners from all over the world to exchange their findings and achievements on Knowledge Management. This Conference will feature invited keynote presentations, panels on topical issues, refereed paper presentations and workshops on new areas of knowledge management.

This event will take place in Jan. 30-31, 2010 at Razi Intl. Conference Center, Tehran, Iran. For more information go to:

http://www.kmiran.com/km2010/enindex.php

نويسنده : محمد حسن محقق معين سه شنبه 7 بهمن 1388
تعداد نظرات تا اين لحظه :  305 اعلام نظر