بيانيه رسالت
شمع

 

جهان يادگار است و ما رفتني

به گيتي نماند به جز گفتني

 

 

بيانيه رسالت، هدف ، راهبردها ، مخاطبين و روش هاي شبكه معين علمي

 

 بيانيه رسالت شمع

 

 

 اعضاي شبكه معين علمي (شمع)  انشاءالله با  اعتقاد و عمل به چهار اصل بنيادي رحمت ، اين تار را  خواهند گسترد:

·        روشنگري و آموزش

·        حمايت و آشكار سازي

·        مشاركت و نهاد سازي

·        تسهيلگري  و آ زاد سازي

 

هدف ، راهبردها ، مخاطبين و روش هاي شمع

 

·        هدف : تسهيل توسعه سرمايه انساني

·        راهبردها: روشنگري ، آگاهي بخشي، جامعيت بخشي به نگرش ها و ارتقاء سطح توقع مخاطبين از خودشان و جامعه

·        مخاطبين: معلمان، استادان ، محققان ، دانشجويان و مسئولان

·        روش ها : ترغيب مخاطبين  به : خواندن ، نوشتن ، حرف زدن ، گوش دادن ، نقد علمي ، نقد اجتماعي ، گسترش  روابط اجتماعي و...

 

آگاهي سر آغاز فرزانگي است

 

باني شمع

 

نويسنده : محمد حسن محقق معين جمعه 24 بهمن 1382
تعداد نظرات تا اين لحظه :  3066 اعلام نظر