ارزشیابی و یادگیری
شمع

 

 

یادگیری سازمانی با استفاده از الگوی ارزشیابی توانمند ساز،  گامی به سوی سازمان یاد گیرنده

 

محمد حسن محقق معین

 

بانی شبکه معین علمی و موسسه ارزشیابی توانمند ساز معین و

عضو هیئت علمی مر کز آموزش عالی امام خمینی وزارت جهاد کشاورزی

 

ارائه شده به نخستین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی

 

 تهران ، هتل بزرگ المپیک-27 و 28 آذر 1386

 

 

یادگیری دیگر به مثابه کسب دانش توسط افراددر نظر گرفته نشده و تا اندازه زیادی به مثابه فرایندی از مشارکت اجتماعی بوده که ماهیتِ موقعیت، به نحو آشکاری این فرایند را تحت تاثیر قرار می دهد.

به جای اینکه سئوال کنیم چه نوعی از فرایند های شناختی و ساختار های مفهومی در یادگیری دخیل هستند؛باید بپرسیم چه انواعی از تماس های اجتماعی زمینه مناسب را برای تحقق یادگیری فراهم می آورند.یادگیری حاصل مشارکت در "اجتماعات درگیر در تجربه"( Communities of  Practice) است.اتخاذ چنین رویکردی در  یادگیری چیزی بیش از "یادگیری از راه عمل"( learning by doing) یا "یادگیری آزمایشی"(Experiential learning) است.مفهوم" موقعیتی"( Situatedness) در نظریه یادگیری جین لاو و ایتننه ونجر(Jean Lave and Etienne Wenger)شامل مردمی که در حال مشارکت کامل در دنیا و خلق معنا هستند؛ می شود. مارک کی اسمیت(Mark K. Smith) از این نظریه، سه اصل استنتاج کرده است:

·        یادگیری از ارتباطات بین مردم بر می آید،

·        آموزشگرانی که با مردم کار می کنند؛می توانند در اجتماعاتِ درگیر در تجربه مشارکت نمایند،

·        ارتباطات نزدیکی بین دانش و فعالیت وجود دارد(اسمیت،2007).

نویسنده به استناد مبانی علمی اخیرالذکر و اسناد اداری و مشاهدات خود از شکل گیری و رشدِ نهادجهاد سازندگی در بدو تشکیل، شاهد فعالیت شبکه هایی از  اجتماعات متعهد (Communities of commitment) در این نهاد بوده و در مقاله ای تحت عنوان:" الگوی آموزشی جهاد سازندگی "،نشان داده است که  فعالیت های آموزشی در  یک سازمان یادگیرنده چگونه سامان گرفته و با چه معیار هایی قابل ارزیابی است . نویسنده در مقاله  جدید خود به ارتباط ارزشیابی و یادگیری در سازمان و چگونگی شکل گیری سازمان یادگیرنده پرداخته است. نویسنده به منظور درونی و نهادی شدن ارزشیابی در سازمان ها و گروه ها مدل پود مانی ارزشیابی معین را که از مرداد ماه 1385 در تالار گفتگوی سایت موسسه ارزشیابی توانمند ساز معین و نیز شبکه معین علمی – شمع  و برخی محافل علمی و بسته های  آموزشی ارائه داده بود را  در  این مقاله تشریح نموده است. متن کامل  مقاله "یادگیری سازمانی با استفاده از الگوی ارزشیابی توانمند ساز،  گامی به سوی سازمان یاد گیرنده" در  اوائل آبان  1386به دبیرخانه نخستین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی تقدیم شده است.

 

 

نويسنده : محمد حسن محقق معين جمعه 23 آذر 1386
تعداد نظرات تا اين لحظه :  32 اعلام نظر