با رنج پیاپی در معرکه ری بی قدر و بهائیم یا ضامن آهو - 3
شمع

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ارزشیابی با پاسخگویی:

بخش سومِ

گزارش تحلیلی عملکرد عضو علی البدل هیات مدیره انجمن پژوهش های آموزشی ایران در دوره چهارم(آبان1384 لغایت آبان1386)

محمد حسن محقق معین

  30 آبان 1386

تقویت قلمرو ارزشیابی در کشور

در سيزدهم مرداد ماه 1385 با توجه به مطالعات چندين ساله و روزمره ام در قلمرو ارزشيابي ،از طريق ارسال يك اي ميل براي اعضاي هيئت مديره ،پيشنهادِ "تشکیل دوره کار شناسی ارشد "تحلیل خط مشی و ارزشیابی" به شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم"  را مطرح كردم و تقاضا نمودم يررسي اين يشنهاد در دستور كار هيئت مديره انجمن قرار گيرد. اين پيشنهاد را دوروز بعد در سايت شخصي خودم در اينجا منتشر كردم متن كامل پيشنهاد به شرح ذيل بود:

"سلام علیکم،متاسفانه رشته ارزشیابی در ایران  همپای تحولات جهانی این رشته متحول نشده است  و عمدتا در  محدوده آموزشی و با رویکردهای کمی مورد توجه محافل علمی و دانشگاهی قرار   دارد. از سوی دیگر در بدنه اجرایی کشور نیز ارزشیابی صرفا با تک هدف پاسخگویی به نحوی حاشیه ای در دستور کار قرار دارد.لذا به نظر می رسد تلاش در ایجاد  نگرش های جدید تر به این حوزه از علم و هنر بشری که در دنیا  به نحوی چشم گیر بسط و گسترش یافته؛ ضرورت داشته باشد.

در نامه مل مارکMel Mark     رئیس انجمن ارزشیابی آمریکا برای دعوت از ارزشیابان سراسر جهان در همایش سالیانه انجمن در نوامبر 2006 (آبان 1385) در  ایالت پورتلند امریکا آمده است:

"ادبیات قدیمی در باره کاربرد ارزشیابی چندین پیامد مهم برای ارزیابی برشمرده اند.ارزشیابی می تواند به کمک تصمیم گیری بیاید.همچنین می تواند منجر به بهبود برنامه شود.ارزیابی توانسته است دانش محوری را گسترش دهد.در نوشته های اخیر درباره ارزشیابی،پهنه وسیعی به عنوان پیامدهای ارزشیابی پیشنهاد شده است ؛ شامل:توانمند سازی،عدالت اجتماعی،یادگیری سازمانی،ظرفیت سازی،بهبود اجتماعی  وحتی دگرگونی اجتماعی. در امریکا ارزشیابی توانسته است بر طریقه تفکر وعمل فردی وجمعی مردم نفوذ کند."

به نظر من یکی از راه های بسط نگرش های نوین در حوزه ارزشیابی در محافل علمی و اجرایی کشور،ایجاد یک  یا چند رشته دانشگاهی در حوزه ارزشیابی است. پیشنهاد تشکیل دوره کار شناسی ارشد "تحلیل خط مشی و ارزشیابی" به شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم  از سوی انجمن پژوهش های آموزشی ایران می تواند آغاز خوبی برای پیمودن این راه ارزشمند باشد.برنامه درسی این رشته می تواند با استفاده از تجربیات موفق دانشگاههای معتبر خارجی تدوین شود.برای مثال  در دانشگاه استنفورد این برنامه شامل 45 واحد درسی در سه حوزه: تحقیق، خط مشی وارزشیابی  می باشد.

برخی از دروس اجباری و اختیاری این دوره عبارتند از: ارشیابی برنامه،ارزشیابی کارکنان،تحلیل خط مشی،مسائل ارزشیابی،روشهای کمی تحقیق،روش های کیفی تحقیق، ارزشیابی توانمند ساز،برنامه درسی وتدریس،اقتصاد آموزش و پرورش،اقتصاد سیاسی آموزش وپرورش، جامعه شناسی آموزش وپرورش ، سنجش و یادگیری در علوم آموزشی،اقدام پژوهی،اصلاحات آموزشی،مسائل خط مشی گذاری،تخصیص منابع،جوانان شهری،خط مشی های تکنولوژی آموزشی،مسائل اندازه گیری.خواهشمند است این موضوع در دستور کار هیات مدیره  قرار گیرد."

همين پيشنهاد را مجددا در تاريخ 20 مرداد85  به شكلي رسمي تر در كنار طرح دو موضوع ديگر يكي در باره نحوه راه اندازي كميسيون هاي انجمن به خصوص كميسيون آموزش مداوم  و ديگري در باره  اعلام انصراف از ارائه پيشنهاد در مورد نشريه پژوهشي انجمن  براي دبير محترم انجمن و ساير اعضاي هيات مديره اي ميل نمودم.

هر چند كه پيشنهاد اخير را در ماه اول تابستان سال 85 تقديم دوستان هيئت مديره كردم اما تا ماه آخر پائيز با وجود برگزاري  جلسات نهم و دهم هيات مديره در تير و مهر 85  نوبت به بررسي آن نرسيد!در مصوبات صورت حلسه يازدهم در تاريخ 4 آذر آمده است:"پيرو طرح نامه آقاي محقق معين،مقرر شد آقاي محقق معين با همكاري آقاي دكتر ابيلي اسامي صاحبنظران مسئله ارزيابي در زمينه هاي مختلف را آماده نمايند و طي جلسه اي مسئله امكان ايجاد دوره كارشناسي ارشد را بررسي كنند و نتيجه در صورت لزوم به دانشگاه هاي مربوطه ارسال شود تا از طريق آنها به شوراي گسترش فرستاده شود."

در حاشيه همان  جلسه يازدهم در گپ و گفتي كه با دكتر ابيلي داشتم،ايشان از دو نفر براي شركت در كميته مورد نظر هيئت مديره در باب ارزشيابي نام بردند:دكتر ناصر ميرسپاسي و  دكتر وفا غفاريان.دكتر ابيلي گفتند: "اگر بتوانيد اينها را در يك نشست، دور هم جمع كنيد،معركه است و مي توانيم ساماني براي پيشرفت ارزشيابي هم در بعد دانشگاهي آن و هم در بعد صنعت فراهم كنيم."درجا به ايشان گفتم: با دكتر ميرسپاسي كار كرده ام و ايشان مي آيند و در مورد دكتر غفاريان هم تلاشم را مي كنم.من بلافاصله با گراميان نام برده تماس گرفتم و توانستم وقت جلسه اي را در تاريخ 25 آذر مصادف با روز پ‍ژوهش!! در محل سالن جلسات يونسكو با آنها ، دكتر ابيلي ، خانم دكتر فرزيان پور و دكتر توكل هماهنگ نمايم.متن دعوت نامه اي كه با امضاي دكتر توكل  (رئيس هيات مديره انجمن )بعد از هماهنگي با دكتر ابيلي براي اين جمع  طي نامه شماره 349/الف به تاريخ 19/9/85ارسال گرديد به شرح ذيل بود:

"با سلام،به استحضار مي رسد به منظور ايجاد بستر مناسب ارتقاي ارزشيابي در كشور هيئت مديره انجمن پ‍ژوهش هاي آموزشي در جلسه مورخ 4/9/85 ايجاد كميته اي مركب از متخصصين ارزشيابي در حوزه هاي مختلف را تصويب كرد.متن پيشنهادي دبير كميته فوق الذكر بعدا توسط ايشان به حضورتان ارسال مي شود،تا در جلسه مورخ 25/9/85 مورد بحث و اصلاح قرار گيرد.بدينوسيله صميمانه از جنابعالي دعوت مي شود با حضور و مشاركت موثر در اين جلسه،انجمن را در رسيدن به اهداف مورد نظر ياري فرمائيد.پيشاپيش از بذل توجه حضرتعالي سپاسگزاري مي شود."

متن پيشنهاد را مجددا به پيوست دعو تنامه دكتر توكل بلافاصله فاكس و كنترل هاي لازم به صورت مستمر براي شكل گيري جلسه به عمل آمد.خوشبختانه جلسه در موعد مقرر تشكيل شد. دكتر وفا غفاريان عليرغم قول قبلي و تمايل براي شركت در جلسه به دليل اينكه رئيس شركت مخابرات ايران بود و مهمان خارجي  ظاهرا غير منتظره اي داشت، قبل از جلسه عذرخواهي كرده بود اما قرار شد كه نظر مكتوبش را نسبت به پيشنهاد بدهد؛نظر شفاهي اش مساعد بود اما مي گفت كه به علت اهميت موضوع،رعايت برخي تاملات لازم است.دكتر ابيلي هم با اينكه جلسه را صرفا  به دليل تراكم كاري ايشان يك هفته تا خير انداخته بوديم؛بدون اطلاع قبلي نيامدند.دكتر توكل با اينكه در دفتر كارشان حضور داشتند و وقتي كه دكتر مير سپاسي در هواي باراني  درست سر وقت در سالن جلسات كميسيون ملي يونسكو حاضر شدند؛عليرغم مراجعه خانم دكتر فرزيان پور به ايشان و اعلام خبر حضور دكتر ميرسپاسي در جلسه حتي براي خوشامد گويي به ايشان در جلسه حاضر نشدند.ايشان مي گفتند كه من متخصص ارزشيابي نيستم و دليلي براي شركت من در جلسه وجود ندارد!!علي ايحال  جلسه با حضورآقای دکترناصر میرسپاسی،خانم دکتر فرشته فرزیان پور،آقای قاسم حسینی ، اینجانب و خانم حسینی( منشی انجمن) در سالن اجتماعات کمیسیون ملی یونسکو از ساعت 16تا45/17 روز 25 آذر 1386  تشکیل گردید.

در این  جلسه پیشنهاد اشاره شده در نامه دكتر توكل بررسی و مورد استقبال همه  اعضای حاضر کمیته ارزشیابی  انجمن قرار گرفت و تصمیم ذیل اتخاذ گردید:

"برنامه درسی حدود 30 واحد توسط کمیته ای زیر نظر انجمن پژوهش های آموزشی تدوین واین برنامه توسط کمیته ارزیاب دیگری بررسی ونهایی گردد.دانشکده مدیریت واقتصاد دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات آمادگی پیگیری تصویب این برنامه را در شورای گسترش وزارت علوم دارد."

بلافاصله  طي نامه اي در تاريخ 26 آذر  طي يادداشتي خطاب به دكتر توكل ضمن اشاره به مقدمات انجام شده براي تشكيل جلسه كميته ارزشيابي و با پيوست نمودن يك برگ صورت جلسه امضا شده جلسه كميته  به اين نامه نوشتم:

برگزاری این جلسه در کمیسیون ملی یونسکو و در روز پژوهش با حضور همه اعضا  می توانست دست آوردهای ارزشمند تری  برای  جامعه علمی کشورمان  به دنبال داشته باشد. به امید زمانی که در 365 روز سال مشغول ارزشیابی خود و فعالیت های روزمره امان بوده واز نتایج آن مستمرا  استفاده کنیم.به عنوان حسن ختام دو نکته در باره ارزیابی در رویکردهای نوین، حضورجنابعالی و گیرندگان محترم رونوشت تقدیم می نمایم.

 

1) Evaluation, the use of rational thought, to see how well our institutions and our procedures work is an increasingly important part of our daily life.

 

2) In an environment of increasing accountability, evaluation is a necessity.

 

رونوشت نامه را هم بلافاصله براي همه كساني كه به جلسه كميته ارزشيابي دعوت شده بودند؛ و سایر اعضای محترم هیات مدیره انجمن پژوهش های آموزشی ایران  از طريق اي ميل و فاكس ارسال کردم.ضمنا نکات اخیر الذکر به فاصله یک هفته به منظور شفافیت بیشتر و اطلاع ذینفعان در شبکه معین علمی- شمع(سایت شخصی خودم) در اینجا منتشر شد.

در جلسه دوازدهم هيئت مديره انجمن كه بدون غايب و باحضور خانم دكتر زهرا بازرگان در تاريخ 23 دي ماه 1385 تشكيل شد؛"ارائه گزارش جلسه ارزشيابي" در دستور كار بود.از من خواسته شد كه گزارش بدهم.من مجددا ضمن توزيع صورتجلسه كميته ارزشيابي ميان حاضران،شفاها هم نتيجه جلسه را به استحضار آنها كه در اتاق  كوچكِ جنب دفتر دكتر توكل  در ساختمان كميسيون ملي يونسكو دور ميز كوچكي نشته بودند؛رسانده و از همه خواستم كه در مورد اين موضوع حتما اظهار نظر نمايند. اولين كسي كه اظهار نظر كرد دكتر توكل بود.ايشان گفتند:بهتر است خودِ دانشگاه آزاد موضوع را پي گيري كند.دكتر ابيلي هم ضمن تائيد نظر دكتر توكل  خواستند كه طي نامه اي رسمي از سوي انجمن  ضمن تشكر از دكتر ميرسپاسي به دليل شركت در جلسه از دانشگاه آزاد خواسته شود كه راسا نسبت به تدوين برنامه ذوره كارشناسي ارشد تحليل خط مشي وارزشيابي اقدام نمايند.كس ديگري از حاضران كه با فشردگي در اتاق دور ميز نشسته بودند؛عليرغم درخواست مجدد من براي اظهار نظر،صحبتي نكردند.در آخر جلسه من مقدمه پيش نويس نامه به دكتر ميرسپاسي را نوشتم و از خانم حسيني خواستم كه با توجه به مذاكرتي كه در جلسه شد زير نظر دكتر توكل نامه براي دكتر مير سپاسي ارسال و رونوشتي هم براي من ارسال نمايند. خانم حسيني هم اين كار را كردند اما جلب نظر دكتر توكل در مورد نتيجه جلسه طول كشيد.چند بار نوار صداي جلسه توسط اين و آن گوش داده شد و براي دكتر ابيلي ارسال شد تا نتيجه جلسه را تائيد نمايند و مسائلي كه گفتنش خنده دار و وقت گير است؛پيش آمد؛نهايتا در تاريخ20/12/1385 در نامه شماره 361/الف با امضاي دكتر محمد توكل رئيس هيات مديره انجمن پژوهش هاي آموزشي خطاب به جناب آقاي دكتر ناصر مير سپاسي رئيس محترم دانشکده اقتصاد و مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات  آمده است:

"با سلام؛ ضمن تشكر از شركت جنابعالي در جلسه كارشناسي مربوط به دوره تحليل خط‌مشي و ارزشيابي و اعلام آمادگي جهت راه‌اندازي دورة عالي آن در دانشگاه آزاد، هيئت مديره انجمن پس از قرائت گزارش مزبور همراه با قدرداني اظهار اميدواري كرد دانشگاه آزاد طبق روال خود در صورت فراهم بودن شرايط، اقدامات لازم جهت تأسيس آن دوره در آن دانشگاه به عمل آورده و اين انجمن را از پيشرفت كار مطلع سازد."

واقعا عجيب است.در زماني كه وزارت علوم در به در دنبال ايجاد دوره هاي تحصيلي بين رشته اي است؛وانجمن ما هم يك انجمن بين رشته اي! بررسي يك پيشنهاد در يك انجمن علمي سه فصل طول بكشد ونتيجه اش هم اين باشد.اين از كرامات شيخ ماست!!

آخرین کرامت شیخ

یک ماه  بعد از جلسه هفدهم هیئت  مدیره انجمن، امروز چهار شنبه 30 آبان 1386 ساعت 2 بعد از ظهر با اطلاع قبلی جهت اخذ مدارکی به دفتر انجمن رفتم. خانم حسینی منشی انجمن، بیرونِ دفتر داخل هال- روبروی دفتر- پشت میزچوبی بزرگی نشسته بودند! گفتم: اینجا چرا؟گفتند: امروز مرخصی هستم! گفتم چرا مرخصی؟من که ای میل و پیامک فرستاده بودم امروز ساعت 2  خدمت می رسم.ناسلامتی ! مسئول کمیته اجرایی انجمن هستم و آمدم سرکشی! چرا مرخصی گرفته اید؟ ایشان با دلخوری درب اتاق دفتر1*3 متری انجمن! را باز کردند ؛ به داخل اتاق رفتیم و از ایشان پرسیدم: موضوع چیست؟نارحت به نظر می رسید؟گفتند: آقای معین،واقعیتش من بابت اطلاعاتی که به شما می دهم تا حالا چندین بار از طرف دکتر توکل و خانم فرزیان پور  مواخذه شده ام. ایمیل آخری که چند سئوال کرده بودید را هم برای خانم فرزیان پور و دکتر توکل فوروارد کرده ام که ضمن مواخذه من - نمی نویسم که از چه عبارتی برای مواخذه ایشان استفاده کردند.لغتِ غلط در این عبارت وجود دارد- به من دستور داده اند که هیچ اطلاعاتی را به شما بدون دستور کتبی آنها ندهم.گفتم: این ها را که گفتید! خطاب به من بنویسید ؛بدون هیچ اکراهی لطف کردند و نوشتند:بسمه تعالی جناب آقای محقق معین طبق دستور آقای دکتر توکل و سرکار خانم دکتر فرزیان پور بنده برای در اختیار گذاشتن مکاتبات و تمامی نامه های انجمن نیاز به دستور کتبی از ایشان دارم.خواهشمندم با ارائه نامه کتبی از بنده درخواست فرمایید.ضمنا صورت جلسات اخیر انجمن برای تصحیح نزد آقای دکتر توکل است،چنانچه ایشان متن نهایی را ویرایش کردند و در اختیار من قرار دادند حتما برای شما ایمیل خواهم زد و در اختیارتان قرار خواهد گرفت.با احترام ژیلا حسینی30/8/86 .

از خانم حسینی منشی انجمن خواستم که شماره تلفن دفتر دکتر توکل در کمیسیون ملی یونسکو را بگیرند  صحبت کنم  ببینم چه خبر شده؟ زنگ زدند آقای محمدی گوشی را برداشت و گفت: دکتر نیست.گفتم :گوشی را به من بدهید.به آقای محمدی گفتم:خانم کاشانی هستند؟گفتند بله:گفتم گوشی را به ایشان بدهید. به خانم کاشانی گفتم:پیغام دیروز من را به دکتر توکل دادید؟گفتند:دیروز تا حالا دکتر اینجا نیامده است.از ایشان خواستم که هر وقت دکتر آمد پیغام من را به ایشان بدهند.پیغام من،یکی از اطلاعاتی بود که از خانم حسینی گرفته بودم و آن اینکه  آگهی دعوت مجمع عمومی دوره پنجم انجمن هنوز در روزنامه چاپ نشده است.برای دکتر توکل پیغام گذاشته بودم  که چرا آگهی برگزاری مجمع عمومی 15 آذر هنوز در روزنامه چاپ نشده است؟ و چه تاریخی می خواهید مجمع را برگزار کنید.عمر قانونی هیات مدیره چهارم انجمن خاتمه یافته است و الان در وقت اضافه هستیم.

به خانم حسینی گفتم:خوبه با دکتر فرزیان پور صحبت کنم تلفنش را بگیر.چون تلفن انجمن هنوز شماره داخلی است ! زنگ زدند تلفنخانه و خواستند که شماره تلفنِ همراه خانم فریان پور را بگیرند.تماس برقرار شد و در حضور خانم حسینی منشی انجمن  با خانم فرزیان  پور وارد احوالپرسی تلفنی شدیم.گفتند:حالتان چه طور است؟گفتم:از الطاف شما بد نیستم! چه خبر شده؟می خواستم بگویم چرا بر علیه من کودتا کردید! اما نگفتم.در ادامه گفتم:خانم حسینی می گویند که بدون دستور کتبی شما یا دکتر توکل اجازه ندارند به من اطلاعاتی بدهند و مکاتبات و اسناد انجمن را در اختیار من بگذارند!مگر من مسئول کمیته اجرایی انجمن نیستم؟ این چه وضعی است؟!اصلا این منشی انجمن چه گناهی کرده که مثل مرغ هم در عروسی و هم در عزا سرش بریده شود؟این چه حرفی بود،که در جلسه شانزدهم یا  هفدهم هیئت مدیره، دکتر توکل نسبت به ایشان به کاربرد؟ عفت کلام هم خوب است؟

دکتر فرزیان پور گفتند: دکتر توکل استاد شما بوده اند؟این طور در باره ایشان حرف نزنید! گفتم: استاد باید استادی کند.ایشان در حق انجمن استادی نکردند! دکتر فرزیان پور در جواب گفتند :هر جایی سلسله مراتب دارد و شما می توانید همه اسناد و مکاتبات را پس از دستور دکتر توکل ببینید و مسئله به راحتی حل شدنی است؟ سوء تفاهمی پیش آمده در ای میلی که برای منشی انجمن فرستاده بودید.مدارکی از خانم حسینی خواسته بودید؛حساسیت بر انگیز بود.با انسانیت همه چیز درست می شود.شائبه این پیش آمده که شما می خواهید مستند سازی کنید.شما صدای جلسه هیئت مدیره را برای چه می خواهید؟از چه سندی کپی گرفته اید؟چرا نمی روید با دکتر توکل صحبت کنید؟الان دنبال چه مدارکی هستید؟

گفتم:دکتر توکل که نیست و هیچ وقت هم حاضر به ملاقات و حتی گفتگوی خارج از هیئت مدیره با من نشده است.ولی مگر اینجا اسناد طبقه بندی شده محرمانه وجود دارد؟ من عضو علی البدل هیئت مدیره و مسئول یک کمیسیون و نیز مسئول کمیته اجرایی انجمن هستم و برای دیدن اسناد انجمن نیازی به گرفتن مجوز از  شما یا دکتر توکل ندارم....

پرسیدم: آیا مستند سازی خلاف انسانیت است؟ شما با مستند سازی مخالف هستید؟ جواب دادند: بله!؟ گفتم: اتفاقا بهترین کار همین مستند سازی است. که من انجام داده ام ؛تا دو سال حضورم در هیئت مدیره انجمن را معنی بخشم ؛ تا چند روز دیگر نتیجه اش را برای شما می فرستم. مگر شما نمی توانید پشت حرف هایی که در جلسه هیئت مدیره انجمن  می زنید بایستید؟ از چه چیزی نگران هستید؟ گفتند: شما با این کارها فقط خودتان را منزوی می کنید و نتیجه ای نمی گیرید.گفتم:الان من صدای جلسات  اخیر هیئت مدیره و همچنین پیش نویس سه جلسه اخیر هیئت مدیره را برای دقت بیشتر در مستند سازی هایم می خواهم.

دکتر فرزیان پور گفتند:آقای معین! چرا شما ناسازگاری می کنید؟به جای این کارها که به جایی هم نمی رسد بیائید  با آن قلم خوبتان همکاری کنید.الان دو مقاله کم داریم.مقاله بدهید برای فصلنامه علمی پژوهشی انجمن.راستی! من عازم سیستان و بلوچستان هستم.برای آموزش و پرورش آنجا با دکتر... صحبت کردم کتابش را با تخفیف برای آنجا خریده ایم، شما هم بیایید همکاری کنید کتابتان را با تخفیف به ما بفروشید؛ ببریم آنجا برای مدارس و معلمان.گفتم: کل قیمت کتاب 1000 تومان است این که دیگر تخفیف ندارد! حالاچند جلد می خواهید:گفتند: 5000 جلد! گفتم:کل تیراژ کتاب 3000 جلد بوده است و در انتشارات مدرسه   و انتشارات فرزین روبروی دانشگاه تهران می توانید بخرید.اصلا بروید با ناشرش صحبت کنید شاید 500 تومان هم به شما بفروشد....

 

تقاضا از خوانندگان گزارش

من گزارش عملكرد دادم و مستند سازي كردم! شما عملکرد من،دیگر مسئولین انجمن  و اعضاي انجمن که در مجموع عملکرد انجمن را شکل می بخشد؛ ارزشیابی کنید . اگر نظر خود را به اطلاع من  و دیگران  برسانید بسیار خوشحال خواهم شد. آماده انتشار نظرات منتقدان به این گزارش در سايت شخصي خودم هستم. دیدگاههای من ممکن است مطابق با واقعیت و یا نظر و تحلیل شما نباشد.منتظر اظهار نظر ذي نفعان اين گزارش هستم. ای میل منinfo@moein.net و یا  mohaqeqmoein@yahoo.com  می باشد.از بخش اعلام نظر زیر صفحات سایت شخصی خودم ذیل بخش اول، بخش دوم و یا بخش سوم گزارش هم می توانید استفاده کنید.

 

 

نويسنده : محمد حسن محقق معين چهارشنبه 30 آبان 1386
تعداد نظرات تا اين لحظه :  2447 اعلام نظر