با رنج پیاپی در معرکه ری بی قدر و بهائیم یا ضامن آهو - 2
شمع

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ارزشیابی با پاسخگویی:

بخش دومِ

گزارش تحلیلی عملکرد عضو علی البدل هیات مدیره انجمن پژوهش های آموزشی ایران در دوره چهارم(آبان1384 لغایت آبان1386)

محمد حسن محقق معین

  30 آبان 1386

 

راه اندازی فصلنامه علمی پژوهشی انجمن

موضوع فصلنامه علمی - پژوهشی از اولین جلسه  تا هفدهمين جلسه هیات مدیره  انجمن(از 28/8/1384 تا28/7/1386) به مدت دوسال در دستور كار بود.اما دراين فاصله دوساله نتوانستيم حتي يك شماره فصلنامه را دربياوريم.در اين بخش از گزارش عملكرد مي خواهم  صرفا با استنادِ به صورت جلسات  تائيد شده و رسمي هيات مديره دوره چهارم به  توصیف عملکرد هیئت مدیره در این زمینه  بپردازم.

در اولين پاراگراف صفحه دوم صورت جلسه ي جلسه اول آمده است:"همه اعضاي هيئت مديره توافق داشتند كه اولين فعاليت و محور اصلي فعاليت هاي انجمن پيگيري و چاپ مجله علمي- پژوهشي باشد.در اين مورد قرار شد خانم دكتر فرزيان پور با مهندس عظيمي جلسه اي داشته باشند تا اطلاعات كامل سوابق و نيز مراحل چاپ مجله را در اختيار خانم دكتر فرزيان پور قرار دهند.همه اعضاء هيت مديره قول دادند كه تا حد امكان با خانم دكتر همكاري داشته باشند و براي اولين مجله هر كدام يك مقاله آماده كنند."

در جلسه دوم هيات مديره كه من و دكتر محمد رضا بهرنگي –ظاهرا به دليل علي البدل بودن- دعوت نشده بوديم!" پي گيري چاپ و انتشار مجله انجمن- ارائه مقاله هاي اعضا هيئت مديره  براي اولين مجله" دستور دوم جلسه بوده است. جلسه با حضور سركار خانم دكتر فرشته  فرزيان پور و آقايان: دكتر محمد توكل ،دكتر خدايار ابيلي،مهندس سيد رضا عظيمي حسيني ،مهندس سيد عليرضا شجاعي و در غياب دكتر جليل شاهي تشكيل و  تصميمات  ذيل را براي چاپ مجله علمي اتخاذ نموده است:

1.  اين مجله در هر سال حداقل در سه نوبت چاپ شود.

2. خانم دكتر فرزيان پور براي دريافت مجوز چاپ و درجه علمي مجله از دبيرخانه كميسيون بررسي نشريات علمي كشور راهنمايي بخواهند.

3. آقاي دكتر خدايار ابيلي به عنوان سردبير مجله،خانم دكتر فرشته فرزيان پور به عنوان مدير مسئول و آقاي مهندس سيد رضا عظيمي حسيني به عنوان مدير داخلي انتخاب گرديدند.و هيات تحريريه نيز  عبارتند از:دكتر محمد توكل،دكتر عباس بازرگان،دكتر علي محمد كاردان،دكتر فريدون عزيزي،دكتر محمد رضا بهرنگي،دكتر جليل شاهي،دكتر سيد كاظم اكرمي،دكتر خدايار ابيلي،دكتر محمد صائبي،دكتر مهدي مهدوي،دكتر فريدون سياسي

4. زمينه مقاله ها و مطلب براي درج در مجله عبارت است از:مسائل مربوط به آموزش و پرورش،آموزش براي همه،آموزش ضمن خدمت،آموزش هاي همگاني(ترافيك...)،آموزش فني وحرفه اي

5. مقرر گرديد براي جلسه آينده آقاي دكتر ابيلي متني براي فراخوان تهيه كنند كه از طريق سايت انجمن به اطلاع ديگران!! رسانده شود.

6. آقاي حسيني به همراه خانم دكتر فرزيان پور   Framework  مجله   را تهيه كنند تا در جلسه بعدي هيئت مديره مورد بررسي و تصويب قرار گيرد.

در بند ت  صورت جلسه ي جلسه سوم هيئت مديره قرار شده است دكتر فرزيان پور گزارش پيشرفت كارهاي فصلنامه را در جلسه بعد ارائه دهند.

در بند 3 صورت جلسه چهارمين جلسه هيئت مديره انجمن آمده است:"در مورد چاپ نشريه علمي انجمن:بنا به گزارش خانم دكتر فرزيان پور و تائيدات آقاي دكتر توكل،از نظر كميسيون بررسي نشريات علمي،انجمن مشكلي براي چاپ ندارد و گام دوم كه جمع آوري مقاله و مطالب علمي است،بايد برداشته شود.همچنين مقرر شد موضوع اولين فصلنامه انجمن،پزوهش هاي آموزشي باشد."

در جلسه پنجم  كه در تاريخ 13/12/1385 برگزار شده است ؛هيات مديره آقاي دكتر ابيلي  را به عنوان مسئول كميته انتشارات انجمن انتخاب كردند.در بند 2 صورت جلسه آمده است:" در مورد فراخوان مجله علمي انجمن با توجه به محدو ديت هايي كه براي جمع آوري مطالب وجود داشت تاكيد شد جناب آقاي دكتر ابيلي تا دو روز آينده draft نهايي مجله را به دست خانم حسيني برساند كه ايشان براي همه اعضا هيئت مديره ايميل بزنند.هم جنين قرار شد چارچوب اين مجله مانند مجله هايي از قبيل مجله دانشكده الزهرا و دانشكده روانشناسي باشد.در مورد مقالاتي كه قرار است در مجله چاپ شود،1- اين مقاله ها به طريقه الكترونيكي جمع آوري و عمليات روي آن انجام مي گردد.2- هر مقاله با توجه به موضوعي كه دارد توسط اعضاء هيئت مديره يا افراد انتخاب شده از طرف هيئت مديره انجمن داوري مي گردد.3- جلسه هيات تحريريه هرجه سريعتر بايد برگزار شود.

در جلسه ششم هيئت مديره كه در تاريخ 2/2/1385 برگزار شد دستور دوم:"ارائه فراخوان مقاله از سوي آقاي دكتر ابيلي" و دستور سوم: "ارائه چارچوب نهايي مجله از سوي آقاي دكتر ابيلي" بود.در  بند 2 صفحه دوم صورت جلسه ي اين جلسه آمده است:"2-دستور دوم جلسه ارائه فراخوان بود كه آقاي دكتر ابيلي توسط خانم حسيني به صورت ايميل متن فراخوان پيشنهادي را براي اعضاء فرستاده بودند و مقرر گرديد كه همه اعضاء نظرات اصلاحي خود را تا پايان هفته به دبيرخانه انجمن فاكس كنند كه براي آقاي دكتر ابيلي فرستاده شود و در جلسه بعدي هيئت مديره متن نهايي،توسط ايشان ارائه گردد.3- دستور سوم جلسه به دليل غيبت جناب آقاي دكتر ابيلي به جلسه بعد موكول شد.

در هفتمين جلسه هئيت مديره كه در تاريخ 23/2/1385 تشكيل شده  دستور اول  و دوم به فصلنامه علمي – پژوهشي انجمن اختصاص داشته است.دستور اول:" بحث در باره فراخوان مقاله از سوي دكتر ابيلي" و دستور دوم:"بحث در مورد چارچوب نهايي نشريه علمي انجمن از سوي آقاي دكتر ابيلي: بوده است. در بند يك و دو صورت جلسه اين جلسه آمده است:"1- نشريه علمي انجمن با توجه به اسنادي كه آقاي مهندس عظيمي حسيني ارائه كردند،باعنوان فصلنامه علمی- پژوهشی "پژوهش در نظام های آموزشی" می باشد.فراخوان مقاله را آقای دکتر ابیلی آماده کرده بودند و در این جلسه نیز اصلاحاتی انجام شد و اعضای جلسه تهیه متن نهایی را کاملا به عهده آقای دکتر ابیلی گذاشتند و مقرر گردید متن نهایی تا پایان هفته به دست خانم حسینی برسد که برای اطلاع رسانی آن اقدام شود.همچنین مقرر گردید نامه ای برای دریافت موافقت اعضای هیئت تحریریه فصلنامه،از سوی  آقای دکتر ابیلی برای ایشان فرستاده شود و در صورت دریافت موافقت،از ایشان در جلسه ای برای تصویب آئین نامه فصلنامه دعوت به عمل بیاید.؛2- در مورد چارچوب نهایی فصلنامه مقرر شد آقای دکتر ابیلی ارکان و چارچوب پیشنهادی  خود را در جلسه بعدی هیئت مدیره برای بحث و تائید نهایی،ارائه دهند."

در هشتمین جلسه هیئت مدیره برای هشتمین بار در تاریخ سوم تیر ماه 1385  موضوع فصلنامه در دستور کار بود! دستور جلسه شماره یک عبارت است از: "ارائه چارچوب پیشنهادی نشریه علمی انجمن از سوی آقای دکتر ابیلی" دربند یک مذاکرات در صفحه اول آمده است:" 1- ابتدا سرکار خانم دکتر فرزیان پور دستور جلسه را قرائت نمودند و از اعضای جلسه درخواست نمودند بصورت کتبی نظرات خودشان را راجع به چارچوب پیشنهادی نشریه علمی انجمن اعلام فرمایند و خانم حسینی مطالب را جمع آوری نموده و به آقای دکتر ابیلی بدهند."در بند چهار مذاکرات آمده است:" 4- برای چاپ نخستین نشریه علمی انجمن:سرکار خانم دکتر فرزیان پور ارایه مقاله ای تحت عنوان نتایج ارزشیابی آموزشی در 15 گروه در دانشگاه علوم پزشکی تهران را پیشنهاد نمودند.همچنین آقای دکتر بهرنگی ارائه مقاله هایی با عنوان های زیر را پیشنهاد کردند:1-مدیریت زمان 2- مدیریت دانش 3- PWIM و ...- مقرر شد برای دریافت مقاله هایی که قبلا تائید شده بود برای چاپ در نشریه علمی انجمن با آقای دکتر مهریار تماس گرفته شود. در صفحه دوم صورت جلسه هشتم هیئت مدیره از سطر ششم تا دهم عبارات  ذیل آمده است:" مصوبات: در مورد فراخوان مقاله به پیشنهاد آقای دکتر شاهی: با عنایت به اینکه آموزش و پرورش رکن اساسی و بزرگ آموزش کشور بوده است و صاحبنظران برجسته ای در آن سازمان حضور دارند،اعضای هیئت مدیره می توانند بر حسب مورد از این افراد به عنوان هیئت تحریریه انتخاب نمایند.در این شرایط دوسوم آراء مثبت هیئت مدیره الزامی است."

مطابق معمول در نهمین جلسه هیئت مدیره هم در تاریخ 24 تیر ماه 1385 اولین دستور جلسه" ارائه چارچوب نشریه علمی انجمن از سوی آقای دکتر ابیلی و تصویب آن" بود.در بند آخر مذاکرت در صفحه اول صورت جلسه آمده است:" آقای دکتر ابیلی فراخوان و اساسنامه نشریه علمی انجمن را قرائت نمودند که همه اعضاء موافقت خود را اعلام نمودند ولی آقای معین پیشنهادات خاصی را مطرح کردند که مقرر شد ایشان با آقای دکتر ابیلی جلسه ای داشته باشند که طی این جلسه اساسنامه و فراخوان قطعی و نهایی شود که در جلسه آینده هیئت مدیره مصوب گردد."در بند چهار مصوبات در صفحه دوم صورت جلسه آمده است:" مصوب گردید خانم حسینی پی گیری دریافت مجوز مجله علمی انجمن را از وزارت ارشاد به عهده گیرند نتیجه را به اطلاع اعضاء هیئت مدیره برسانند." و نیز در بند ششم مصوبات این جلسه آمده است:" مصوب گردید سوابق مجله علمی انجمن را خانم حسینی از آقای دکتر مهریار پی گیری کنند."

در دهمین جلسه هیئت مدیره در تاریخ 15 مهر ماه 1385  دستور های دوم و چهارم جلسه به موضوع نشریه علمی انجمن اختصاص داشت."تصویب چارچوب و اساسنامه نشریه علمی انجمن"  دستور دوم و " توزیع احکام هیئت تحریریه و تعیین زمان جلسه هیئت تحریریه" دستور چهارم. در سطرهای اول و دوم بخش مذاکرات صورت جلسه دهم آمده است: "در ابتدای جلسه{درباره} دریافت مجوز فصلنامه گفتگو شد که خانم دکتر فرزیان پور موانعی را که برای دریافت مجوز وجود داشت عنوان کردند." در بخش مصوبات دهمین صورت جلسه هیئت مدیره  هشت مصوبه  این جلسه درج شده است. فقط مصوبات شماره 1 و2 مربوط به نشریه علمی انجمن است که عبارتند از:"1- مقرر شد خانم دکتر فرزیان پور در ادامه همان مجوزی که به انجمن قبلا داده شده بود،ثبت تغییرات جدید در مجوز را پیگیری نمایند. 2-مقررشد برای جلسه آتی هیئت مدیره خانم دکتر فرزیان پور گزارش پیشرفت وضعیت انتشار فصلنامه و دریافت مجوز جدید را ارائه نمایند و اگر مانعی وجود نداشت تاریخ جلسه هیئت تحریریه توسط آقای دکتر ابیلی مشخص شود؛در غیر اینصورت آقای دکتر بهرنگی و یا آقای دکتر توکل را به عنوان مدیر مسئول معرفی کنند."

ناگفته نماند،براساس مذاکرات جلسه نهم  در تاريخ 24 تير 1385 قرار شد که من و آقای دکتر ابیلی نشستی در خصوص اساسنامه نشریه علمی انجمن داشته باشیم و در جلسه دهم اساسنامه و فراخوان قطعی و نهایی و تصویب گردد؛ که علی الظاهر نشد!!؟ از آنجا که در حاشیه جلسه نهم با دکتر ابیلی قرار گذاشتیم که زمان  نشست دو نفره که خودشان پیشنهاد کردند یک نصفه روز باشد – که نیاز هم بود-   را ایشان تعیین کنند و من خودم را تطبیق دهم؛اما پس از یکهفته ایشان تماس نگرفتند.برای از دست نرفتن فرصت با ایشان تماس گرفتم؛ایشان گفتند که وقتشان خیلی ضیق است و سفر  فرصت مطالعاتی خارج از کشور هم در پیش داشتند؛مدام جلسه به تاخیر می افتاد و نهایتا قرار گذاشتیم  ساعت یک و نیم بعد از ظهر یکی از روز های اواسط مرداد ماه  خدمتشان برسم. ساعت از یک بعد از ظهر گذشته بود که با اتومبیل عازم دفتر ایشان بودم؛ منشی ایشان در موسسه تحقیقات روانشناسی دانشگاه تهران  زنگ زدند و گفتند که کار دکتر ابیلی در سفارت طولانی شده و جلسه را لغو کردند!نهايتا پس از گذشت چند روز ه دیگر كه امکان صحبت تلفنی هم با ایشان میسر نشد؛ طي نامه اي كه در تاريخ 20 مرداد 1385 براي خانم دكتر فرزيان پور دبير انجمن و نيز ساير اعضاي محترم هيئت مديره اي ميل كردم  - كه در آن پيشنهادي در خصوص تقويت ارزشيابي در كشور را براي دومين  بار مطرح مي كردم-  نوشتم: " ضمنا به استحضار اعضای محترم هیات مدیره می رساند که بنا به دلائلی از پی گیری پیشنهادات   خود برای اصلاح  پیش نویس آئین نامه فصلنامه علمی پژوهشی انجمن - تهیه شده توسط استاد محترم جناب آقای  دکتر ابیلی-   منصرف شدم.لذا هر طور که صلاح می دانید اقدام فرمایید."من از خیرِ طرح  شفاهي جزئيات مهم پیشنهادات خودم گذشتم! و به دکتر ابیلی ، دکتر توکل و خانم دکتر فرزیان پور که مسئوولان اصلی نشریه علمی انجمن هستند این موضوع را اطلاع دادم که کار نشریه ، پس از اين همه تاخير، لااقل به خاطر  ارائه پیشنهادات من؛ معطل نماند.

در  مصوبات یازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن در تاریخ چهارم  آذر ماه 1385 آمده است:"برای اخذ مجوز مجله روند قبلی پیگیری شود و اگر کارت مدیر مسئول صادر شده بود و شاخه اصلی پزشکی ذکر گردیده بود انجمن اعتراض کند.در غیر اینصورت سرکار خانم دکتر فرزیان پور سمت مدیر مسئولی را عهده دار باشند.برای تسریع در این امر آقای دکتر توکل با معاون مطالعاتی وزارت ارشاد مکاتبه نمایند و آقای حسینی پیگیری کنند."

در دوازدهمین صورت  جلسه ی جلسه  هیئت مدیره که در تاریخ 23 دی 1385 برگزار شده ، برای اولین بار در دوره چهارم ، خبری از نشریه علمی انجمن درج نشده است.اما  سه ماه بعد در مصوبه جلسه سیزدهم هیئت مدیره که در تاریخ 25 فروردین1386 برگزار شده آمده است:"مقرر شد خانم دکتر فرزیان پور و آقای حسینی امور مربوط به دریافت مجوز نشریه انجمن را پیگیری کنند و آخرین وضعیت چاپ این نشریه را در جلسه آینده به اطلاع اعضاء هیئت مدیره برسانند.

در چهار دهمین جلسه هیئت مدیره انجمن که در تاریخ  26 خرداد 1386 برگزار شده " گزارشِ دريافت مجوز " فصلنامه پژوهش در نظام هاي آموزشي{توسط} " آقاي مهندس حسيني " سومین دستور جلسه است. در بند سوم  خلاصه مذاکرات نیز به" دريافت مجوز« فصلنامه پژوهش در نظام هاي آموزشي» و پيشنهاد برگزاري جلسه هيئت تحريريه در اولين فرصت و چاپ فراخوان مقاله در خبرنامه" اشاره شده است.ضمنا در دومین بند مصوبات این جلسه آمده است:" هيئت مديره مصوب کرد که خانم دکتر زهرا بازرگان به اعضاء هيئت تحريريه نشريه انجمن اضافه گردند."

متاسفانه صورت جلسات پانزدهم و شانزدهم  جلسه هیات مدیره که در تاریخ های 27 مرداد و 7 مهرماه 1386  و نیز نشست مورخ28 مهر 1386 که قرار بود جلسه هفدهم هیات مدیره باشد؛هنوز به دست من نرسیده است تا مانند موارد قبل دقیقا نقل قول داخل گیومه تقدیم نمایم.اما به جهت اهمیت مسائل مطروحه در این جلسات  با استفاده از یادداشت های شخصی ام از این سه جلسه و نیز دعوت نامه آخرین جلسه، نکات مرتبط به نشریه علمی - پژوهشی انجمن و برخی نکات مهم دیگر را تقدیم می نمایم.

در جلسه پانزدهم  در خصوص نشریه علمی انحمن صحبتی نشد.در این جلسه بحث بر روی برگزاری اولین سمینار انجمن در دوره چهارم تحت عنوان:انسجام نظام آموزشی  همزمان شد.ضمنا در مورد برگزاری مجمع عمومی و چاپ آگهی دعوتنامه در روزنامه اطلاعات صحبت شد.آقای حسینی بازرس اصلی این دوره گفتند که الان اقدام کنیم به لحاظ قانونی برای برگزاری مجمع در اواخر آبان یا اوائل آذر مشکلی نخواهیم داشت.خوب است وقت را تعیین کنیم.از آنجا که دکتر توکل در همین زمان  سفر خارج از کشور داشتند قرار شد در جلسه بعدی تاریخ مجمع عمومی دوره پنجم انجمن  و نیز سمینار انسجام نظام آموزشی! را نهایی کنیم.

در جلسه شانزدهم بررسی جزئیات بیشتر سمینار انسجام نظام آموزشی و نیز  "نامه های واصله و امور حاری انجمن" در دستور جلسه بود. نامه ای از دکتر بهزاد سلطانی مدیر کل پژوهشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری تحت شماره 4677/4 به تاریخ 4/6/86 خطاب به دکتر خدایار ابیلی مدیر مسئول محترم نشریه انجمن پژوهش های آموزشی ایران بود. در این نامه اخطار شده بود که چنانچه تا آخر شهریور 1386 سه شماره از فصلنامه علمی – پژوهشی انجمن را ارائه نکنیم؛امتیاز نشریه علمی- پژوهشی انجمن لغو خواهد شد!! در این جلسه اصلا  بحثی روی این نامه نشد و صرفا به عنوان یک خبر مهم مطرح شد که باید کاری در باره اش کرد. تقریبا همه بحث در باره جزئیات برگزاری سمینار انسجام آموزشی،همزمانی برگزاری مجمع عمومی با این سمینار و یا جداگانه برگزار شدن آن شد.نهایتا با توجه به معین شدن تاریخ دقیق سفر خارجی دکتر توکل،توانستیم تاریخ سمینار و مجمع که قرار شد با فاصله یک هفته از هم برگزار گردد؛را تعیین نماییم.قرار شد سمینار در تاریخ پنج شنبه 8 آذر و مجمع عمومی انجمن در تاریخ پنج شنبه 15 آذر 1386 برگزار گردند.

در جلسه 28 مهر ماه هم که توسط منشی انجمن  طی نامه ای میل شده  شماره 397/الف مورخ 25/7/86  رئیس هیئت مدیره انجمن به هفدهمین جلسه هیئت مدیره  در تاریخ دعوت شده بودیم؛ دو دستور جلسه صرفا در ارتباط با نشریه علمی انجمن و عبارت بود از: "دریافت مجوز فصلنامه "پژوهش در نظام های آموزشی"تصمیمیم گیری در مورد ارسال فراخوان مقاله و جمع آوری مقالات" و نیز "چاپ فصلنامه"بود.در این جلسه خانم دکتر فرزیان پور و آقایان:دکتر نوکل،دکتر ابیلی،دکتر شاهی،عظیمی حسینی و حسینی شرکت داشتند.مهندس شجاعی و دکتر بهرنگی غایب بودند. دکتر توکل در ابتدای جلسه گفتند:امروز برای جلوگیری از ابطال مجوز علمی- پژوهشی مجله انجمن در نامه ای خطاب به دکتر سلطانی که از دوستان من هستند نوشته ام:امیدوارم در مهمترین هدف این انجمن که انتشار فصلنامه علمی – پژوهشی است ما را یاری کنید.دکتر توکل گفتند که ما باید تا یکهفته دیگر اقلا شماره اول از فصلنامه علمی – پژوهشی انجمن را به وزارت علوم برسانیم! و دو شماره دیگر را هم با فاصله اندک بدهیم تا جلوی ابطال مجوز را بگیریم؛البته اگر تا کنون لغو نشده باشد!

دکتر توکل گفتند من الان دو مفاله فارسی و انگلیسی آماده دارم؛دکتر ابیلی گفتند که مقاله ای آماده دارند.دکتر فرزیان پور گفتند من سه مقاله آماده دارم. که یکی از آنها  acceptچاپ در نشریه  علمی – پژوهشی دیگری را هم دارد؛ اما حاضرم آن را در نشریه خودمان چاپ کنم!دکتر شاهی گفتند:من الان قولی نمی دهم،باید بگردم ببینم مقاله چاپ نشده دارم یا نه؟اما دکتر مهریار مقاله ای قبلا آماده کرده بود.از چندین نفر دیگر هم نام بردند که باید از آنها مقاله بگیریم.

دکتر فرزیان پور به من گفتند:شما هم حتما به ما کمک می کنید و مقاله ای در حوزه ارزشیابی ارائه می کنید! بنده عرض کردم:خیر من اصلا این روش را قبول نداشته و به آن اعتراض دارم! مقالات نشریه علمی – پژوهشی هر انجمن علمی باید از طریق فراخوان و دادن فرصت به همه اعضا برای ارائه مقاله تامین گردد.دوسال فرصت را درست استفاده نکردید.حالا با عجله می خواهید ظرف یک هفته یک شماره از فصلنامه انجمن را در بیاورید! فراخوان مقالات باید به همه دانشگاهها  و سایر مراکز علمی و آموزشی ارسال می شد؛ که نشده است فراخوان صرفا در خبر نامه شماره16 به تاریخ مرداد 86 منتشر شده که در مهر ماه از چاپخانه در آمده و بعد برای اعضا پست شده است و شاید همین روزها،تازه به دست اعضای انجمن رسیده باشد و یا برسد!.هنوز فراخوان روی سایت انجمن منتشر نشده است.- فراخوان پس از این جلسه برای اولین بار در تاریخ دوشنبه12  نوامبر 2007  مصادف با 21 آبان 1386 روی سایت اینترنتی انجمن در اینجا منتشر گردید. - انجمن هنوز بعد از این همه جلسه و صورت جلسه دستورالعمل مصوب و معینی برای تضمین فرایند جمع آوری ،داوری و انتشار مقالات مصوب نشده  به عنوان یک سند قابل استناد حقوقی در دست ما و دیگران نیست.هنوز حتی یک جلسه هیئت تحریریه نشریه علمی – پژوهشی انجمن تشکیل نشده است! یادتان نیست مدیر کل پژوهشی وزارت علوم در همین تابستان گذشته در باره رعایت سازوکار های تضمین نشر علمی پژوهشی را برای انجمن های علمی ارسال کرده بود!

دکتر ابیلی خطاب به من  گقتند: شما اصلا نگران کیفیت مقاله ها نباشید! مقاله ها بایدresearch based  باشد و داوری هم می شود.اصلا برای مثال مگر ممکن است ما مقاله ای از خانم دکتر.... تقاضا کنیم،اگر لطف کنند و مقاله بدهند؛داوری! به این مقاله ایرادی بگیرد؟ دکتر ابیلی اضافه کردند:باید تعیین کنیم که تعداد مقالات هر مجله و تعداد صفحات هر مقاله چقدر باشد.دکتر فرزیان پور گفتند:8 صفحه کافی است.دو گراف و یک جدول. برخي گفتند نه اين خيلي كم است؛تعداد صفحات هر مقاله بايد بيشتر باشد!در پاسخ به دکتر ابیلی گفتم:من روی دانش و توانمندی بزرگانی که می خواهید از آنها مقاله بگیرید،بحثی ندارم و برخی از آنها را هم به خوبی می شناسم و بر توان علمی آنها واقفم؛اما چرا فرصت را از کسانی که نمی شناسیم دریغ کنیم؟ شایداز طریق فراخوان و رعایت ساز و کارهای نشر علمی، افراد  با صلاحیتی که ما نمی شناسیم مقالات ارزنده تری از مقالات بزرگانی که ما می شناسیم؛ارائه نمایند.

آقای سید قاسم حسینی- همسر دکتر فرزیان پور، بازرس علی البدل انجمن ،مسئول کمیته عضویت، منتخب هیات مدیره در جلسه دوازدهم برای شرکت در جلسه هیات امنای شبکه متخصصین کشور(در زمینه ICT و سایت های اینترنتی) که  دو روز بعد از این جلسه با حکم دکتر توکل تحت عنوان "نماینده انجمن برای عضویت در هیئت امنای شبکه متخصصین"  به رئیس هیات امنای این شبکه معرفی شدند- نیز نتایج پی گیری های مجدانه ای که بیش از یک سال در وزارت ارشاد داشتند را به اطلاع جمع رسانده و گفتند: خوشبختانه در جلسه مورخ 23/7/86 انتشار مجله انجمن تحت عنوان" پژوهش در نظام های آموزشی"  در زیز شاخه 3 آموزش به مدیر مسئولی دکتر فرزیان پور به تصویب هیات نظارت رسیده است.ایشان مشفقانه توصیه کردند:خوب است  یکی دو تا مقاله از غیر هیات مدیره هم بگیرید.

دکتر توکل در پاسخ به آقای سید قاسم حسینی به اسامی سه نفر که همه از نظر ایشان  خارج از هیات مدیره هستند اشاره کردند و ادامه دادند: از فراخوان مقاله چیزی در نمی آید،من در سمینار های زیاد و سنگینی به عنوان دبیر کمیته علمی بودم- از چند مورد هم نام بردند که متاسفانه یادداشت نکردم که نام ببرم-  اما نتوانستیم حتی یک مقاله درست و حسابی از فراخوان به دست بیاوریم.در خارج هم همینطور است.قوی ترین ژورنال های علمی بازهم نام بردند- باندی عمل می کنند.البته فراخوان را به همه دانشگاهها و هر جایی که آقای معین بگویند می فرستیم. اما الان در اضطرار هستیم ؛باید تعدادی مقاله از این قبیل افراد بگیریم و جلسه تحریریه نشریه  را هم  زودتر تشکیل دهیم.

خطاب به آقای قاسم حسینی گفتم:این اسامی که دکتر توکل نام بردند،دغدغه شما را برطرف می کند؟ گفتند:بله!- دو خانم دکتر و یک آقای دکتری که دکتر توکل از آنها نام بردند؛ و من اسمشان را هم یادداشت کردم  اما اینجا  نقل نمی کنم؛ هر سه، سابقه  ریاست کمیسیون و عضویت در هیات مدیره انجمن در ادوار قبل را داشتند-.

در این جلسه خطاب به دکتر توکل  به این مضمون عرض کردم: حالِ شما را درک می کتم ولی دو سال فرصت سوزی کردید و اینک ناچار شده اید! بدون رعایت حداقلي ی ساز و کارهای فعالیتِ نشر علمی- پژوهشی با عجله دست به این عمل غیر منصفانه و تبعیض آلود بزنید و نام آن را مدیریت بحران می گذارید؟...

با توصیفی که شد نیاز به هیچ تحلیلی نیست. جهت مزید اطلاع  در نوشته ای که تحت عنوان"طرح تجدید ساختار انجمن پژوهش های آموزش ایران" در آذر ماه 1384 تقدیم هیات مدیره کرده بودم یکی از 7 محور اصلی "تدوین آئین نامه نشریه علمی – پژوهشی "تحقیقات آموزشی" به شرح ذیل بود:

انجمن علمی  در سطح ملی بدون داشتن نشریه علمی – پژوهشی  قادر به ایفای وظائف ذاتی اش نیست. خوشبختانه ضرورت راه اندازی مجله علمی – پژوهشی در هيئت مدیره فعلی انجمن  کاملا احساس شده و به دنبال این مهم هستیم.البته خطری در اینجا مانند سایر جاها وجود دارد که چنانچه فعالیت  ها بدون  وجود ضابطه و تشکیلات و اجرای مو به موی قواعد علمی و بر مبانی غیر علمی سازمان یابد،عقب می مانیم  و یا فعالیتی صوری انجام می دهیم.

این مهم در انتشار نشریه  علمی - پژوهشی و انتشار مقالات ارشمند و ماندگار علمی  بسیار پررنگ تر است.باید به نحوی نظامند از روند فراخوان مقاله، رعایت قواعد  دریافت،پاسخگویی به ارائه دهنده گان مقاله،داوری مقاله و چاپ مقالات برتر علمی در اسرع وقت  مراقبت و حفاظت نمود. برای تحقق این نگاه  اخلاقی، سیستماتیک و علمی نیازمند تدوین و اجرای دقیق آئین نا مه ای برای نشریه علمی – پژوهشی انجمن هستیم.در آئین نامه نشریه علمی - پژوهشی   انجمن  باید موارد ذیل به نحوی دقیق تعیین گردد:

  1. اهداف
  2. صاحب امتیاز
  3. ارکان اصلی شامل: مدیر مسئول،شورای علمی ، سردبیر و مدیر داخلی ( تعریف و تعیین مشخصات و وظائف دقیق  و گردش کار مقاله ها در هررکن بایستی در آئین نامه به صورتی دقیق و شفاف  بیان گردد.)
  4. مشخصات فنی  نشریه
  5. گردش کار: دریافت، داوری،پاسخگویی به نویسنده گان و چاپ مقالات
  6. منابع مالی
  7. ضمانت اجرای درست و کامل  آئین نامه
  8. نحوه اصلاح آئین نامه
  9. دستورالعمل ارائه مقاله برای نویسند گان
  10.  شرایط داوری مقالات وفرم های مربوطه

تدوین و تصویب این آئین نامه  با تامل و دقت لازم در هیئت مدیره انجمن و ابلاغ آن به ارکان نشریه و اطلاع رسانی عمومی در این زمینه  مقدمه لازم  هرگونه اقدامی در خصوص تقاضا  یا سفارش و یا پذیرش مقاله برای  این نشریه است.

ادامه دارد

 

تقاضا از خوانندگان گزارش

من گزارش عملكرد دادم و مستند سازي كردم! شما عملکرد من،دیگر مسئولین انجمن  و اعضاي انجمن که در مجموع عملکرد انجمن را شکل می بخشد؛ ارزشیابی کنید . اگر نظر خود را به اطلاع من  و دیگران  برسانید بسیار خوشحال خواهم شد. آماده انتشار نظرات منتقدان به این گزارش در سايت شخصي خودم هستم. دیدگاههای من ممکن است مطابق با واقعیت و یا نظر و تحلیل شما نباشد.منتظر اظهار نظر ذي نفعان اين گزارش هستم. ای میل منinfo@moein.net و یا  mohaqeqmoein@yahoo.com  می باشد.از بخش اعلام نظر زیر صفحات سایت شخصی خودم ذیل بخش اول، بخش دوم و یا بخش سوم گزارش هم می توانید استفاده کنید.

 

 

نويسنده : محمد حسن محقق معين چهارشنبه 30 آبان 1386
تعداد نظرات تا اين لحظه :  40 اعلام نظر