دو راهنمای تعامل اجتماعی؛شمه ای از دستاوردهای فرصت مطالعاتی تابستانی در اسکاتلند! پیشکش به دانش آموزان و دانشجویان با تبریک و به مناسبت درگرفتن شمیم ماه مدرسه
شمع

 

راهنمای تماس اجتماعی

محمد حسن محقق معین

مهر ماه 1386

زمینه- چرا تماس؟

اخیرا  حکومت در جستجوی کار با اجتماعات از فاصله بسیار نزدیک تر است  لذا از فعالیت های خود یاری و داوطلبانه حمایت کرده و همکاری های بین بخشی را تقویت نموده و محرومترین اقشار مردم را به اظهار نظر بیشتر در مورد چگونگی ارائه شدن خدمات برای رفع نیازهای متنوع  آنها تشویق می نماید.در حال حاضر از همه ادارات دولتی انتظار می رود  همکاری درگیرانه ای با جوامع محلی و دیگر اجتماعات داشته باشند.

تماس چیست؟

بسط دادن و نگهداری ارتباطات کاری در میان یک یا چند تشکیلات عمومی و یک یا چند گروه اجتماعی برای کمک به خودشان  در دو زمینه  درک و عمل بر روی نیاز ها یا مسائلی که اجتماع تجربه کرده است.

مزایای تماس با اجتماعات عبارتند از:

·         تصمیم گیری بهتر

·         رسیدگی به اجتماعات محروم

·         تحرک بخشیدن به منابع و تخصص های اجتماع محور

·         تشویق کردن دارندگی توسط اجتماعات

·         توانمند سازی اجتماعات برای اشتراک مساعی کردن در یافتن  موضوعی که آنها را تحت تاثیر قرار می دهد

چالش

تماس اجتماعی ی جامع،موثر،مردمی و پایدار مستلزم یک فرایند  برنامه ریزی با دقت و راهبردی است؛ تا بتواند نیازها و چشم انداز های گوناگون را به حساب آورد . ما از خلال تجربه و تحقیق مستقل دریافته ایم که روش های جاری برای تماس اجتماعی برای درگیر نمودن مردم با طیف گسترده ای از پیشینه ها ناکافی اند.تماس اغلب به مثابه  چیزی کمی بیشتر از مشورت تعبیر می شود.برای مثال فعالیت ها و  گفتگو های کنترل شده از بالا به پائین.در حالیکه  تماس موثر مستلزم علاقه و فعالیت از پائین به بالا ست؛ و اغلب کسبِ چنین نیاز های اولیه ای انگیزه و کمک کار  ناشی از توسعه اجتماعی به ویژه در اجتماعات محروم است.

چندین دلیل برای تفسیر ضعیف از تماس اجتماعی وجود دارد.

اولین دلیل مشکلات پیرامونِ رهبری اجتماع است.ساختارهای اداره محلی که قصد دارند به تسهیل تماس اجتماعی بپردازند؛ناچارا به نحوی موکد به تعداد کمی از رهبران اجتماع به عنوان نماینده کل اجتماع استناد و مراجعه می نمایند.این کار برای چنین افرادی که قصد نگهداری خودشان و مردمی که از آنها نمایندگی می کنند را به نحوی درست ، آگاهانه و درگیرانه در اخذ تصمیمات دارند ؛چنانچه قاقد شبکه های روابط  گسترده، مکانیزم ها و منابعی برای انگیختن و نیز مجاری گسترده ای برای پاسخگویی اجتماعی باشند؛ مشکل زاست.

دلیل دوم، فقدان نگرش ها و مهارت های مورد نیاز  در ادارات دولتی برای شنوایی کامل و پاسخگویی به نظرات اجتماع به خصوص زمانیکه دیدگاهها و نظرات اجتماع، طیفی وسیع و متناقض هستند.

نهایتا،برخی اجتماعات از پیش غیر خودی(درجه دوم- حاشیه ای) ممکن است  مورد نظر قرار نگیرند.مثلا اجتماعاتی با زمینه های سنی،قومی،طبقه ای،جنسی ،توانایی و صلاحیتی.بنابر این چنین اجتماعاتی نماینده ای برای مورد تماس واقع شدن ندارند.

متعاقبا شکاکیت گسترده ای در باره تاثیر و  اثربخشی تماس وجود دارد.چه ضمانتی برای تامین نیازهای ضروری از طریق فنون توانمندسازی اجتماع به خصوص در زمینه ارائه راهکار های عملی برای تغییر زندگی و ارائه خدمات برای محرومترین اقشار مردم وجود دارد؟

رویکرد توسعه اجتماعی

توسعه اجتماعی پیش زمینه ها و  شرایط را برای تماس اجتماعی پایدار و موفق فراهم نموده و می تواند:

·         به اجتماعات کمک کند تا محافل و شبکه های مورد نیاز برای ارتباطات موثر،بازخورد گیری و گفتگو را تاسیس نمایند.

·         از افراد حمایت می کند تا مهارت ها،آگاهی ها، و اعتماد به نفس مورد نیاز برای نمایندگی کردن اجتماعات یا مدیریت خدمات را کسب نمایند.

·         به ادارات دولتی کمک می کند تا روی باز  بیشتری داشته باشند؛ و از طریق تدبیرِ راهبرد هایی برای بهبود اشتراک اطلاعات ،رایزنی و همکاری مشترک ،توانمند شوند.

·         فاصله ها ، محرومیت ها و تبعیض های  اجتماعی  در اجتماعات را  که مانع مشارکت برخی از مردم در فعالیت ها و تصمیم گیری  می شود را مورد حمله قرار می دهد.

 

منبع:   جملات خط مشی Scottish community development foundation در مارس 2007

 

راهنمای پیشبرد کار دسته جمعی

محمد حسن محقق معین

مهر ماه 1386

 

پیشبرد کار دسته جمعی چیست؟

پیشبرد کار دسته جمعی(بعضی اوقات کار دسته جمعی سودمند نامیده می شود) در باره ایجاد اطمینان از کسب موفقیت در خلال همکاری مشترک است که از طریق تنها کار کردن هر سازمان چنین موفقیتی قابل کسب نخواهد بود.

پیشبرد کار دسته جمعی برای کیست؟

هرکس! پیشیرد کار دسته جمعی  کمک کار افراد در  درک کمی بهتر فرایند های طرزکار شراکتی است.و همچنین مربوط به  یاری دادنِ سازمان ها و گروه ها برای فکر کردن در باره معانی عملی کار دسته جمعی است.

 پیشبرد کار دسته جمعی چگونه محقق می گردد؟

پیشیرد کار دسته جمعی یک نظریه است که تمرکز آن بر فرایند کار دسته جمعی است؛دلائلی که      می تواند چالش برانگیز باشد و نیز چگونه جوابگوی چالش ها بودن.

کار دسته جمعی چیست؟

کار دسته جمعی تا اندازه ای  به مثابه  چیز خوب ا رتقا یافته ای در درون یک بخش احیا شده است.اما اینکه چرا مردم این نوع کار شراکتی را انتخاب می کنند؛ آنها چه تصوری از  معانی طرز کار مشارکتی دارند و چه چیزی در عمل واقع می شود؛ می تواند متفاوت باشد.

اصل راهنمای 1: اهداف را مدیریت کنید

در هر کار دسته جمعی یک هدف کلی وجود خواهد داشت،اما هر سازمان شریک یا فرد مشارکت کننده همچنین انگیزه های متفاوتی برای همراهی دارد.این انگیزه هاممکن است آشکار،فرضی،یا پنهان باشد و چنین وضعی ممکن است در رسیدن به توافق مشکل زا باشد.در فعالیت های دسته جمعی بعضی اوقات نیازمند  اتفاق افتادن برخی  اقدامات هستیم قبل از اینکه توافق کاملی در جزئیات اهداف صورت گرفته باشد.

اصل راهنمای 2:توازن قوا

همکاری ها اغلب در بر دارنده روابط قدرت است.برای مثال کسانی که منابع مالی مشارکت را تامین می نمایند،یا کسانی که سازمان دهنده منابع هستند؛اغلب بر این باورند که بباید دارای نفوذ بیشتری بر چگونگی کارهای دسته جمعی داشته باشند.در عمل تعادل قدرت در میان مشارکین در طول زمان جا به جا می شود.

اصل راهنمای 3:اعتماد سازی

اعتماد بین مشارکین  به صورت خودکار اتفاق نمی افتد اما باید ایجاد گردد.برای شروع خوب  اعتماد سازی قعالیت های اندک اما واقع گرایانه مشارکین  مناسب  بوده و منجر به اعتماد سازی تدریجی می شود.چنین نوع فعالیت های دسته جمعی به مشارکت کنندگان کمک می کند تا یاد بگیرندچگونه توقعات مشترک را شکل داده و با هم حطر کنند.

اصل راهنمای 4:پیچیدگی مشارکت

در برخی از مشارکت ها  ممکن نیست تا  به روشنی و دقت مشارکین و چگونگی ارتباط آنها با یکدیگر را معلوم کرد.افراد ممکن است به نمایندگی از سازمانشان در شبکه های یا فعالیت های دسته جمعی متعدد حضور بیابند.یک نقشه شبکه می تواند کمک کار باشد؛اما تشخیص چنین مشارکت هایی با توجه به ماهیت بسیار مبهم و پیچیده  آنها مهم است.

اصل راهنمای 5:مدیریت تغییر

خط مشی  ها در دو سطح ملی و درون سازمانی تغییر می کنند،که می تواند به معنای لزوم تجدید ساختار همکاری های دسته جمعی باشد.مشارکت همچنین می تواند تحت تاثیرتغییرات شغلی اعضای مشارکت کننده فرار بگیرد.با توجه به اینکه همه سازمانها در طول زمان تغیییر می نمایند؛مشارکین همکاری های دسته جمعی در معرض خطر تغییر بسیار سریع هستند؛لذا فرایند پرورش ارتباطات بین مشارکین باید مستمر باشد.

اصل راهنمای 6:ساختار های رهبری

ایجاد تعادل در فعالیت دسته جمعی میان احساس مالکیت اعضا و تضمین تحقق اهداف فعالیت سخت است.مشارکین نیازمند موفقیت در رسیدن به اهدافشان هستند اما تصمیم گیری نباید خیلی متمرکز گردد.

اصل راهنمای7:رهبری فعال

تلاش برای جلوبردن کار دسته جمعی باید متمرکز بر دربرگیری،توانمندسازی،مشارکت و پویایی اعضا باشد.شناسایی نقاط قوت افراد و تشویق اشتراک مساعی های بالقوه  همه اعضا مهم است.همزمان راهنمایی فردی ممکن است برای عطف توجه و موثر بودن مشارکین مورد نیاز باشد.

بعد از اینها چی؟

چالش های کار مشارکتی گریز ناپذیر هستند؛اما می تواند مدیریت شده و به حداقل برسد.به سادگی توافق بر روی این که کار دسته جمعی می تواند کار سختی باشد،می تواند محل مناسبی برای شروع کار باشد.

طراحی پیشبرد کار دسته جمعی

پیشبرد کار دسته جمعی از راههای متفاوتی می تواند با موفقیت دنبال شود.برای مثال دور هم جمع شدن شرکا در تشریح موقعیت پیچیده می تواند در درک دلائل یک مسئله ،تفکر در باره آنچه برای هجوم به مشکل مورد نیاز است،و الویت های عمل، کمک مناسبی باشد. این اجتماع همچنین برای دیدن مسئله از چشم انداز های گوناگون  به همراه راه حل های جدید یاری رسان است.رشد ،امری پیچیده و قابل تامین توسط یک گروه  یا حرفه منزوی نیست.ابزار های قابل دسترس زیادی برای کمک به شناسایی موقعیت های پیشبرد کار دسته جمعی و موفقیت در آن وجود دارد.

مهارت های بنیادی

برای کسب موفقیت در پیشبرد فعالیت های دسته جمعی، مشارکین باید ظرفیت های ویژه ای  داشته و از عهده ایفای نقش ها ی مورد نیاز برآیند.سازمان ها باید بدانند در یک فعالیت دسته جمعی  چه چیزهایی می توانند پیشنهاد و ارائه نمایند.سازمانها باید راهی برای تسهیم درس های فعالیت های دسته جمعی به اعضا (مدیریت دانش)بیابند.فعالیت ها باید برای تضمین تحقق اهداف(مهارت های پروژه) مشارکین پی گیری و پایش  گردد.اعضا باید تعهدات  حاصل از مشارکت را یکپارچه کرده  و در طرح های اجرایی خود لحاظ نمایند(برنامه ریزی راهبردی). و مشارکت کنندگان باید اطمینان داشته باشند که درس های حاصل از تحقیق و تجربه جاهای دیگر یافته شده،ارزشیابی گردیده،به اشتراک  و کاربرد گذاشته می شود(عمل استناد محور).

مشارکین در رشد

مشارکین متداول در رشد به مثابه محملی برای تعامل به جای محملی برای کار دسته جمعی عمل می نمایند.این تعاملات  از طریق به اشتراک گذاشتن اطلاعات و ارائه فرصت ها برای مردم و سازمان ها برای بسط ارتباطات و فهم از یکدیگر محقق می شود.استعداد فراتر از این رفتن فکر سترگی است.مشارکین در رشد یک گروه بی همتا از شبکه هاست که دارای علائقی مشترک در نوزایی و نیز دارای تعهد کمک به یکدیگرند.مشارکین فردی باید در مورد اینکه آنها چگونه می توانند از چنین منابع افسانه ای برای ارزش افزایی در کارهای خودشان استفاده کنند؛به تفکر بپردازند.

 

منبع:

سندی تحت عنوان: A quick guide to collaborative gain از Scottish center for regeneration

 

 

نويسنده : محمد حسن محقق معين پنجشنبه 29 شهريور 1386
تعداد نظرات تا اين لحظه :  79 اعلام نظر