شمع 1095 روزه شد!!!
شمع

بسم الله الرحمن ارحیم

 

                                             سه سالگی ات مبارک عزیزم!              سه سالگی ات مبارک عزیزم!             سه سالگی ات مبارک عزیزم!

 

شمع  را در هفده  بهمن سال  1382 روشن کردیم. در سال اول فعالیت برمبنای بیانیه رسالتمان ،  صد شمع روشن کردیم. در همان سال اول ،انبوهی از مقالات و چکیده  گزاررش های پژوهشی در این شبکه منتشر شد. شعله های آگاهی بخش شمع در سه سال اخیردر اقصی نقاط جهان سرکشیده و بزم افروخته است!!همین بزم افروزی است که بانی شمع را تسلی می بخشد. صفحات شمع در طول 1095 روز گذشته جمعا 460631 بارمشاهده شده است که به طور متوسط در هر روز420بار  می شود!!! برای افزایش کارائی در استفاده از شمع، راهنمای شمع را  بخوانید. راستی! شمع یک خواهر خوانده هم دارد که  مطالب نسبتا ثابت و بعضا متغیری در صفحات آن منتشر می شود ؛ بد نیست به او هم سری بزنید؛تنها نماند!! شمع در سال سوم فعالیت مطالب ذیل را عرضه کرده است.

 

نويسنده : محمد حسن محقق معين دوشنبه 16 بهمن 1385
تعداد نظرات تا اين لحظه :  1003 اعلام نظر