توانمند سازی،اقتدار افزایی، مقتدر سازی!!!
شمع

 

تعاریف کلیدی توانمند سازی اجتماع محور

محمد حسن محقق معین

بهمن ماه 1384

 در متن زیر هر تعریف که از نویسنده  این یادداشت نباشد؛ حتما در آخر آن، منبع در داخل  پرانتز معرفی شده است. پویندگان و جویندگان معرفت به این نکته توجه نمایند!!! :  در صورت  هرگونه استفاده از تعاریف زیر حتما رعایت امانت را نموده  و به ترتیب زیر، منابع را معرفی کنید.

تعاریف متعلق به نویسنده:( محقق معین، محمد حسن،1384،  منتشر شده در شبکه معین علمی -  شمع در نشانی:www.moein.net )

سایر تعریف): کمیته تخصصی کارگروه توانمند سازی اجتماع محور دروزارت رفاه و تامین اجتماعی،1384،  منتشر شده در شبکه معین علمی -  شمع در نشانی:www.moein.net )

امانت داری نقطه قوت شما محسوب خواهد شد.

 

توانمند سازی اجتماع محورCommunity Based Empowerment) ) : فرایندی مشتمل بر حذف محدودیت ها و موانع ساختاری  در چارچوب برنامه ملی توانمند سازی اجتماع محور که از طریق  آن   فرد یا اجتماع ، ضمن  مشارکت و بهره گیری از منابع و ظرفیت های  فرد و اجتماع، امکان پایش، ارزشیابی و ارزیابی اقدامات منجر به تغییر و رفاه اجتماعی را بر پایه بینش ها و ظرفیت های خود و یا اجتماع پیدا می کند.

 

توانمند سازی اجتماع محورCommunity Based Empowerment) ) : فرایندی مشتمل بر آگاه سازی و شناخت از وضعیت موجود، حذف محدودیت ها و موانع ساختاری ،بهره گیری از منابع و ظرفیت های جوامع محلی به منظور مدیریت موثر بر تلاش ها و تصمیم گیری ها در جهت بهبود شرایط زندگی ) کمیته تخصصی کارگروه توانمند سازی اجتماع محور دروزارت رفاه و تامین اجتماعی،1384(.

 

 

ذی نفع( (Stakeholder: هر فرد یا سازمانی که  به بخشی از مقررات یا  فرایند های خط مشی گزاری برنامه ملی توانمند سازی اجتماع محور  علاقه داشته باشد یا از آن تاثیر بگیرد در آن بخش ذینفع محسوب می گردد.

 

ذی نفع( (Stakeholder: هر فرد ، گروه یا سازمانی که حداقل در بخشی از فرایند برنامه ریزی و اجرای برنامه ملی توانمند سازی اجتماع محور در سطح بین المللی ، ملی ، منطقه ای  یا  اجتماعات کوچک ، علاقه مند ، تاثیر پذیر ، تاثیر گذار، یا دارای منفعت باشد؛ در آن بخش ذی نفع محسوب می گردد  ) کمیته تخصصی کارگروه توانمند سازی اجتماع محور دروزارت رفاه و تامین اجتماعی،1384(.

 

ارزشیابی  : (Evaluation) فرایند جمع‌آوري نظامند اطلاعات درباره مورد ارزشيابي به منظورهاي: كسب شناخت، بهبود عملكرد، يادگيري، پاسخگويي، برقراري ارتباطات و برنامه‌ريزي براي آينده.

 

ارزشیابی  : (Evaluation) فرایند جمع‌آوري نظامند اطلاعات به منظورهاي: كسب شناخت، بهبود عملكرد، يادگيري، پاسخگويي، برقراري ارتباطات و برنامه‌ريزي براي آينده درفرایند برنامه ملی توانمند سازی اجتماع محور) کمیته تخصصی کارگروه توانمند سازی اجتماع محور دروزارت رفاه و تامین اجتماعی،1384(.

 

پایشMonitoring)): فرایند نظامند و مستمر مراقبت و هدایت  پیشرفت روزمره  مورد پایش مطابق با برنامه تعیین شده  برای آن.

 

پایشMonitoring)): فرایندی است نظامند و مستمر  به منظورمراقبت و هدایت  پیشرفت روزمره  برنامه ملی توانمند سازی اجتماع محور مطابق با برنامه تعیین شده  ) کمیته تخصصی کارگروه توانمند سازی اجتماع محور دروزارت رفاه و تامین اجتماعی،1384(.

 

ارزیابی Assessment)): گرد آوری اطلاعات در باره فعالیت ها، ویژگی ها و بروندادهای یک برنامه یا یک سیستم و قضاوت در باره آنها،تطبیق آنها با استاندارد ها برای بهبود اثربخشی و یا اطلاع رسانی برای تصمیم گیری جهت برنامه ریزی برای آینده (شورای عالی انقلاب فرهنگی،1384).

 

ارزیابی Assessment)): بخشی از فرایند ارزشیابی  فعالیت ها، ویژگی ها و بروندادهای برنامه ملی توانمند سازی اجتماع محور  به منظور سنجش ،برآورد و تطبیق آنها با استاندارد ها برای اطلاع رسانی یا افزایش اثربخشی و کارائی آن) کمیته تخصصی کارگروه توانمند سازی اجتماع محور دروزارت رفاه و تامین اجتماعی،1384(.

 

ارزیابی محلی مشارکتیParticipatory Community Assessment )): فرایند گرد آوری اطلاعات در اجتماعات کوچک با مشارکت ذی نفعان برای شناسائی شرایط محیطی اجتماعی و سایر اطلاعات مورد نیاز به منظور اجرای برنامه ملی توانمند سازی اجتماع محور در آن اجتماع  با استفاده از روش هایی نظیر:PRA,RRA,CBPR  ) کمیته تخصصی کارگروه توانمند سازی اجتماع محور دروزارت رفاه و تامین اجتماعی،1384(.

 

مخاطبان (Audiences (: گرو های هدف ذینفع در برنامه ملی توانمند سازی اجتماع محور.

 

اجتماعCommunity)): ساختار مردمانی که امکان مشارکت بی واسطه در امور مربوط به خود را داشته باشند.

مشارکتParticipation)): فرایندی مشتمل بر آگاهی،حضور، تصمیم گیری،تقاضا و نفع بری فرد یا اجتماع در امور مربوط به خود است.

 

آزاد سازی(Liberation): آزاد سازی عملی ناشی از آزاد بودن یا آزادی فرد از نفش ها ومحدودیت های گذشته و آزاد شدن از انتظارات و نقش های جا افتاده موجود فرد،می باشد.آزاد سازی به یافتن فرصت های جدید،دیدن منلبع موجود در یک چشم انداز روشن جدید و باز تعریف نقش ها و هویت های جدید برای مردم توسط خودشان منجر می گردد.

رفاه اجتماعیSocial welfare) ): فراهم آمدن شرایط قابل قبول زندگی اجتماعی در زمینه های سه گانه ی کنترل یا حل انواع مشکلات اجتماعی، تامین انواع نیاز های زیستی و تامین فرصت های برابر زندگی.

 

مستند سازی و گزارش دهیDocumentation & Reporting) ): فرایند تهیه،تولید ،انباشت، و انتشار اطلاعات برنامه ملی توانمند سازی اجتماع محور به منظور تضمین  شفافیت و پاسخگویی برنامه.

 

تسهیلگر(Facilitator): شخصی است ترجیحا از اجتماع محلی که به افراد جامعه برای شناختن وباور توانائی های خود و تقویت عزم واراده و حرکت به سوی توسعه و بهبود زندگی شان کمک می کند ) کمیته تخصصی کارگروه توانمند سازی اجتماع محور دروزارت رفاه و تامین اجتماعی،1384(.

 

تمرکز زدائی( Decentralization): فرایند تفویض اختیار از سوی بخش دولتی در سطوح مختلف به ذی نفعان محلی ، به منظور برنامه ریزی و اجرای فعالیت ها در قالب برنامه ملی توانمند سازی اجتماع محور توسط اجتماعات کوچک) کمیته تخصصی کارگروه توانمند سازی اجتماع محور دروزارت رفاه و تامین اجتماعی،1384(.

 

مشکل اجتماعی(Social problem): پدیده ای است اجتماعی که به اعتقاد اکثریت افراد جامعه ، کیفیت زندگی آنها را مختل می کند و مهمترین ارزش های مورد توافق آنها را به خطر می اندازد و نیاز مند اقدام مداخله ای است ) کمیته تخصصی کارگروه توانمند سازی اجتماع محور دروزارت رفاه و تامین اجتماعی،1384(.

نويسنده : محمد حسن محقق معين دوشنبه 3 بهمن 1384
تعداد نظرات تا اين لحظه :  45 اعلام نظر