پيشنهاد طراحي الگوي مميزي برنامه آموزش كاركنان دولت ایران
شمع

  

برنامه آموزش های ضمن خدمت  کارکنان دولت ایران را براساس مفاد ماده 150 قانون برنامه سوم ونیز ماده 54 قانون برنامه چهارم توسعه ، می توان نظامی متشکل از سه خرده نظام اصلی  به حساب آورد.

1.      خرده نظام تدوین

2.      خرده نظام اجرا

3.      خرده نظام ارزیابی 

اگر كيفيت  را "مناسب بودن براي هدف ويژه "(بازرگان ،1382) تعريف كنيم. مميزي كيفيت، فرايندي است كه براي قضاوت  در باره كيفيت به كار مي رود و از سه بخش زير تشكيل شده است:

1.      قضاوت در باره مناسب بودن برنامه ها و شيوه هاي طراحي شده براي تحقق هدف هاي بيان شده

2.      تطابق فعاليت هاي انجام شده با برنامه هاي اجرا شده

3.      قضاوت در باره اثر بخشي فعاليت ها نسبت به تحقق هدف هاي بيان شده

    Woodhouse,2003) به نقل از از بازرگان ، 1382)

ممیزی عملکرد را می توان با سنجش  و گزارش عملکرد مدیریت ها و برنامه ها به اعتبار معیارهای عینی  توسط نهاد های ممیزی مستقل و کارا  ودر فقدان این نهاد ها ، توسط ارزشیابان مستقل و مجرب  انجام داد. گزارشات ممیزی  باید  به منظور تحقق پاسخگویی  دولت ایران در اسناد توسعه فرابخشی، بخشی  و استانی منتشر گردیده و  به موقع در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی ،  هیات وزیران  و  مردم قرار گیرد.

در  طراحی الگوی ممیزی برنامه آموزش کارکنان دولت ایران  باید به  فرایند تدوین،اجرا  و ارزیابی برنامه و نیز عوامل محیطی توجه دقیق  و بهنگام کرد.مدل ممیزی برنامه آموزش کارکنان دولت ایران باید بتواند به سه سئوال زیر پاسخ دهد:

1.       در خرده نظام تدوین برنامه  و زمان  برنامه ریزی و هدف گذاری  آیا چیزهای درست بکار می بریم؟

2.      در خرده نظام اجرای برنامه ،آیا چیزها را درست به کار می بریم؟

3.      در خرده نظام ارزیابی برنامه و زمان بررسی برونداد ها و پیامد های برنامه آیا نشانه های تحقق اهداف برنامه آشکار است؟

  این مقاله در مرداد ماه 1383 در یک فراخوان پژوهشی  به معاونت امور فرهنگی ،آموزشی  و پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی تحویل گردید.قرار بود برای استفاده در اسناد فرا بخشی  برنامه چهارم توسعه   ودر قالب تعریف طرح پژوهشی در صورت تایید مورد استفاده قرار گیرد.ظاهرا مقاله داوری شد و گفتند که مورد توجه هم قرار گرفته  است ولی  آن را که خبر شد خبری باز نیامد!!

همچنین در دی ماه 1383 نیز به تقاضای دکتر طبا طبایی مدیر کل دفتر آموزش وبهسازی نیروی انسانی سازمان مدیریت همین مقاله را برای ایشان ای میل کردم و قرار هایی گذاشتیم!! ولی باز هم خبری نشد.حالا هم که آن را در دجله اینترنت انداختیم  تا خلق الله استفاده نمایند.خیر است انشاءالله.

متن کامل مقاله را در اینجا بخوانید. 

نويسنده : محمد حسن محقق معين دوشنبه 24 اسفند 1383
تعداد نظرات تا اين لحظه :  10 اعلام نظر