از روشن ماندن اين شمع يك سال گذشت! تولدش مبارك!!
شمع

  

 

حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت              

 آري به اتفاق مي توان جهان گرفت

افشاي راز خلوتيان خواست كرد شمع              

 شكر خدا كه سر دلش در زبان گرفت

زين آتش نهفته كه در سينه من است        

خورشيد  شعله اي است كه در آسمان گرفت

 

نويسنده : محمد حسن محقق معين شنبه 17 بهمن 1383
تعداد نظرات تا اين لحظه :  61 اعلام نظر