فصل ششم کتاب آموزش و بهسازي كاركنان دولت در ايران با نگاه ويژه به بخش كشاورزي-آموزش كاركنان دولت در برنامه سوم توسعه
شمع

 

ماده‌ 150 قانون‌ برنامه‌ سوم‌، اختصاص‌ به‌ آموزش‌ كاركنان‌ دولت‌ دارد. تصويب‌ اين‌ ماده‌ و پس‌ از آن‌ آئين‌ نامه‌ اجرايي‌ آن‌، ويژگي‌ ممتازي‌ براي‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ كشور نسبت‌ به‌ برنامه‌هاي‌ توسعه‌ قبلي‌ محسوب‌ مي‌گردد.

 با تصويب‌ ماده‌ 150 قانون‌ برنامه‌ سوم‌ در سال‌ 1379 و همچنين‌ ادغام‌ سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ و سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ و تشكيل‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ كشور فرصت‌ جديد براي‌ توجه‌ نظامند به‌ آموزش‌ و بهسازي‌ كاركنان‌ دولت‌ فراهم‌ آمده‌ است‌. واقعيت‌ آن‌ است‌ كه‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ كشور در اجراي‌ ماده‌ 150 قانون‌ برنامه‌ سوم‌ بايستي‌ اهداف‌ در محاق‌ مانده‌ و اصلي‌ در حوزه‌ آموزش‌ كاركنان‌ دولت‌ را كه‌ حداقل‌ از سال‌ 1345 تعيين‌ شده‌ و هنوز تحقق‌ نيافته‌، قابل‌ دسترس‌ سازد و اين‌ كار با تداوم‌ سياستهاي‌ سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ و مركز آموزش‌ مديريت‌ دولتي‌ امكانپذير نيست‌. آموزش‌ كاركنان‌ دولت‌ را نمي‌توان‌ با توسعه‌ اجزاي‌ دروني‌ آن‌ به‌ لحاظ‌ كمي‌ و كيفي‌ توسعه‌ داد، بلكه‌ لازمه‌ توسعه‌ آموزش‌ كاركنان‌ در دستگاههاي‌ اجرايي‌ اولاً تلفيق‌ خط‌ مشي‌هاي‌ آموزشي‌ با ساير خط‌ مشي‌هاي‌ سازماني‌ و تعيين‌ استراتژي‌ آموزش‌ و بهسازي‌ منابع‌ انساني‌ در سطح‌ دولت‌ بطور كلي‌ و در سطح‌ هر يك‌ از وزارتخانه‌ها، سازمانها و شركتهاي‌ دولتي‌ بطور خاص‌ مي‌باشد و ثانياً توجه‌ به‌ عناصر خارج‌ از سازمانِ مرتبط‌ با مقوله‌ آموزش‌ و بهسازي‌ كاركنان‌ است‌. با اتخاذ چنين‌ رهيافتي‌، رابطه‌ نظامند آموزش‌ و بهسازي‌ با شرايط‌ و تحولات‌ درون‌ سازماني‌ و برون‌ سازماني‌ در ابعاد علمي‌، فنّاوري‌، اجتماعي‌، اداري‌، فرهنگي‌، پژوهشي‌ و غيره‌ برقرار مي‌گردد.

 بخش اول فصل ششم کتاب را در اینجا و بخش دوم آن را در اینجا  به طور کامل در اینجا بخوانید.

نويسنده : محمد حسن محقق معين جمعه 25 دی 1383
تعداد نظرات تا اين لحظه :  11 اعلام نظر