پيش به سوي دهه پژوهش
شمع

 مگر چي ما از آقايان دكاتر:جاسبي، احمدي نژاد و حق پناهي كمتر است!!؟ يك دكتري كم داشتيم كه آن را هم از وزير محترم آموزش و پرورش حاج آقا حاجي همين چند روز پيش در  مراسمي به مناسبت هفته پژوهش دريافت كرديم!! اگر قرار است كه تاريخ ساز باشيم! بايد همانگونه كه دكاتر اخيرالذكر به سادگي وبا پشتكار  با راه اندازي ابتدايي ابتكارات خود موفق به جا اندازي نهايي : دانشگاه آزاد؛ مونو ريل تهران و آموزش پودماني از نوع ايراني شدند!! زودتر جنبيده و دست! دست ! نكنيم. اما چون پارچه نداريم كه مانند شهرداري، پارچه نوشته در مورد خطرناك نبودن زلزله به وفور بپراكنيم تا همگان توانمندي مديريت بحران ما را نيك دريابند !! همينجا در بلاگ شمع اعلام مي كنيم  كه:  باور كنيدازهمين امسال ، هفته پژوهش تبديل به دهه پژوهش شده است!! لذا مطالب پيرامون هفته پژوهش را كه هفت مورد اول آن را در هفت روز اول دهه پژوهش منتشر كرديم  تا روز دوشنبه 30 آذر ماه 1383 ادامه داده و آن را به عدد 10 كه از نظر فرهنگي داراي معاني عديده اي است و بسيار خاصيت دارد، مي رسانيم!! باشد  تا نهايتا با جا اندازي پژوهش و نهادينه شدن  آن در ايران ، نام نيك ما نيز در تاريخ ثبت گردد!! تازه من سابقه ماه پژوهش هم دارم که درآذر ماه  سال 1382 بدون اعلام قبلی صورت گرفت !!می گوئید نه اینجا را ببینید سند محکمی است.   

نويسنده : محمد حسن محقق معين يکشنبه 29 آذر 1383
تعداد نظرات تا اين لحظه :  10 اعلام نظر