قانون برنامه چهارم توسعه
چراغاني

 

آموزش ضمن خدمت كاركنان دولت و آموزش فني و حرفه اي در قانون برنامه چهارم توسعه

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

 

ماده 54 و55 قانون برنامه چهارم عينا همان مواد 102 و103 لايحه برنامه چهارم كه توسط دولت به مجلس تقديم شده بود هستند و در فرايند بررسي لايحه و تبديل آن به قانون، دست نخورده اند.این دوماده جایگزین مواد150 و151 قانون برنامه سوم شده اند.

 

 ماده 54

الف- دستگاههاي اجرايي موظف‌اند، درصدي از اعتبارات هزينه‌اي خود را، براي طراحي و اجراي دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان خود (خارج از نظام آموزش عالي رسمي كشور) در برنامه آموزش كاركنان دولت پيش‌بيني و در موارد زير، هزينه كنند:

 

1- دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدي كاركنان، به منظور افزايش سطح كارايي و ارتقاي مهارتهاي شغلي آنان (به خصوص براي زنان) به ويژه از طريق آموزشهاي كوتاه مدت

 

2-  دوره‌هاي آموزشي ويژه مديران

 

ب- كليه دستگاههاي اجرايي موظف‌اند، در چارچوبي كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين مي‌كند، حداكثر طي مدت شش ماه پس از تصويب اين لايحه، برنامه‌هاي آموزشي سالانه خود را، براي دوران برنامه چهارم تهيه و اجرا نمايند.

 

آيين‌نامه اجرايي اين ماده شامل: تعيين سهم اعتباري و چگونگي هزينه نمودن اعتبار بند ”الف“ اين ماده و پيش‌بيني الزامات و تشويقات قانوني طي مدت سه ماه پس از تصويب اين لايحه، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 55

دولت مكلف است، به منظور گسترش دانش و مهارت، اصلاح هرم تحصيلي نيروي كار و ارتقا و توانمندسازي سرمايه‌هاي انساني, كاهش فاصله سطح دانش و مهارت نيروي كار كشور با سطح استانداردهاي جهاني و ايجاد فرصتهاي جديد شغلي براي جوانان, براي نظام آموزش فني و حرفه‌اي و علمي - كاربردي كشور، ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب اين لايحه در محورهاي زير, ساز و كارهاي لازم را تهيه، و با پيش‌بيني الزامات مناسب اجرا نمايد:

 

الف- برپايي نهاد سياستگذار در آموزش فني و حرفه‌اي و علمي - كاربردي, با توجه به تجربيات جهاني و داخلي,به عنوان مرجع اصلي تصويب چشم‌اندازها, راهبردها و سياستهاي كلان بخش

 

ب- نظام كارآموزي و كارورزي، براي تمام آموزشهاي رسمي (متوسطه و عالي)، غير رسمي فني و حرفه‌اي و علمي - كاربردي

 

ج- تدوين نظام استاندارد و ارزيابي مهارت نيروي كار كشور، با رويكرد بين‌المللي

 

د- طرح جامع توسعه منابع انساني مورد نياز اين بخش، شامل: جذب، انگيزش، ارتقاي شغلي، آموزش, بهسازي و نگهداشت نيروي انساني

 

هـ- نظام حمايت از مؤسسات و بنگاههاي دولتي و بخش غير دولتي، در توسعه آموزشهاي فني و حرفه‌اي و علمي - كاربردي

 

و- نوسازي و بازسازي ساختارها، امكانات و ارتقاي كيفيت آموزشهاي فني و حرفه‌اي و علمي - كاربردي و توسعه مراكز آموزش فني و حرفه‌اي، فناوري اطلاعات و ارتباطات، با حداكثر مشاركت بخش خصوصي و بهره‌گيري از همكاريهاي بين‌المللي

 

ز- استفاده از توان و امكانات بخشهاي دولتي و غير دولتي، در توسعه آموزشهاي فني و حرفه‌اي وعلمي - كاربردي

 

ح- نيازسنجي و برآورد نيروي انساني كارداني مورد نياز و صدور مجوز لازم و حمايت، به منظور تأسيس و توسعه مراكز آموزش دوره‌هاي كارداني در بخش خصوصي، به نحوي كه تا سال چهارم برنامه ظرفيتهاي مورد نياز ايجاد گردد.

دراین باره بیشتر بدانید 

نويسنده : نويسنده فوق الذكر شنبه 30 آبان 1383
تعداد نظرات تا اين لحظه :  1004 اعلام نظر