پرسشگري و دوگانه جان پروري – جان كاهي
چراغاني

 

سيد محمد خاتمي - انديشمندي كه به قدرت رسيد- انديشه را يك سير فكري و حركت دروني براي رسيدن به پاسخ جهت پرسش هاي انسان  و به عبارتي تلاش براي پاسخگويي به پرسش تعريف كرده است. وي پرسش را گشودگي جان ، سوي جهان و پاسخ را پذيرش جهان در درون جان و گسترده شدن جان تعبير نموده است.خاتمي در جمع پرسشگران برگزيده مسابقه پرسش مهر 4 گفته است: بايد خود پرسشگر به پاسخ برسد ؛‌ بدون پرسش هر مطلبي به جوان ونوجوان بدهيم،كاري تحميلي است ودر عمق وجود او نخواهد بود واگر خود به پرسش نرسد ارتباط ميان پرسش و پاسخ بر قرار نخواهد شد.

خاتمي  دنياي بزرگسالان و دنياي نوجوانان و جوانان را داراي  متفاوت مي داند و ازجمله به تفاوت ميان دونسل  اشاره كرده است.خواسته ها ،كشش ها ،كوشش ها و خيال ها و انديشه هايي كه نوجوان و جوان دارد كاملا متفاوت با چيزي است كه انسانهاي ميانسال و سالخورده دارند.لذا چون هر بزرگسالي از اين مقطع سني عبور كرده از او انتظار مي رود كه بتواند نوادگان و فرزندان خود را درك كند.اما گاهي انسان ها دچار غفلت مي شوند و اين غفلت موجب انقطاع نسلي مي گردد.

 

نويسنده : نويسنده فوق الذكر دوشنبه 16 شهريور 1383
تعداد نظرات تا اين لحظه :  353 اعلام نظر