گزارش آماری سه ماهه از فعالیت های شبکه معین علمی
شمع

 

 

آمار تعداد مشاهده برحسب بار  وبازدید برحسب نفر از شبکه معین علمی در سه ماه اخیر سال 1383

 

بازدید کننده جدید

بازدید کننده بی مانند

بازدید کننده

مشاهده

ماه

845

1483

2333

6275

خرداد

963

1657

2484

6230

تیر

961

1663

2349

5386

مرداد

2769

4803

7166

17891

جمع

 

آمارتعداد پست مطلب در بلاگ ها در سه ماه اخیر سال 1383

ماه شمع اشک فانوس نور چراغانی

خرداد

6

4

6

2

2

تیر

11

1

0

0

0

مرداد

6

1

0

0

7

جمع

23

6

6

2

9

 

آمارتعداد اعلام نظردر  باره مطالب بلاگ ها در سه ماه اخیر سال 1383

ماه شمع اشک فانوس نور چراغانی

خرداد

4

3

3

3

1

تیر

9

6

0

0

0

مرداد

7

2

0

0

0

جمع

18

11

3

3

1

سئوال:

 آیا بین تعداد مشاهده  و بازدید از شبکه معین علمی با تعداد مطالب منتشر شده در بلاگ ها و نیز با تعداد اعلام نظر ها پیرامون مطالب منتشر شده رابطه ای  وجود دارد؟  در هر صورت  برای افزایش اثر بخشی  شبکه ، نیازمند تحلیل این وضعیت هستیم!!

نويسنده : محمد حسن محقق معين يکشنبه 1 شهريور 1383
تعداد نظرات تا اين لحظه :  11 اعلام نظر