چهارشنبه 31 آبان 1397
آموزش‌ و بهسازي‌ كاركنان‌ دولت‌ در ايران‌ با نگاه‌ ويژه‌ به‌ بخش‌ كشاورزي‌
1382

 

 

 

 

آموزش‌ و بهسازي‌ كاركنان‌ دولت‌ در ايران‌ با نگاه‌ ويژه‌ به‌ بخش‌ كشاورزي‌

 

محمد حسن محقق معين

 

1382

 

info@moein.net

 

 

چكيده كتاب

 كتاب‌ در قالب‌ پنج‌ ، فصل‌ تنظيم‌ شده‌ و بن‌ مايه‌ اصلي‌ آن‌ "آموزش‌ و بهسازي‌ منابع‌ انساني‌" در ايران‌ است‌.

 در فصل‌ اول‌ به‌ بيان‌ اهميت‌ و تعريف‌ سرمايه‌ انساني‌ در عصر دانائي‌ پرداخته‌ شده‌ و برخي‌ از چالشهاي‌ بزرگ‌ و مهم‌ سرمايه‌ انساني‌ كشور با آمار و ارقام‌ و شواهد معتبر به‌ روشني‌ بيان‌ گرديده‌ است‌.

 در ادامه‌ فصل‌ اول‌، ضرورتها، هدفها و مسئله‌ بنيادي‌ در حوزه‌ آموزش‌ و بهسازي‌ منابع‌ انساني‌ مطرح‌ و در كنار آن‌ دو مفهوم‌ آموزش‌ و بهسازي‌ تعريف‌ و وجوه‌ تمايز آنها بيان‌ گرديده‌ است‌. فرضيه‌ محوري‌ كتاب‌ نيز در اين‌ فصل‌ طرح‌ شده‌ است‌ و آن‌ اينكه‌ تصميم‌گيري‌ در خصوص‌ برنامه‌هاي‌ آموزش‌ و بهسازي‌ كاركنان‌ و بطوركلي‌ مديريت‌ منابع‌ انساني‌ در كشور در غياب‌ يك‌ برنامه‌ استراتژيك‌ براي‌ تشكيل‌ و نگهداري‌ از سرمايه‌ انساني‌ صورت‌ مي‌گيرد. تمام‌ مطالب‌ بعدي‌ در اين‌ اثر در راستاي‌ بسط‌ و تشريح‌ و ارائه‌ مستندات‌ براي‌ فراهم‌ آوردن‌ امكان‌ داوري‌ درباره‌ اين‌ فرضيه‌ محوري‌ است‌.

 در فصل‌ دوم‌به‌ مباني‌ نظري‌ و قلمرو فعاليتهاي‌ آموزش‌ و بهسازي‌ كاركنان‌ در سطح‌ جهان‌، چنگ‌ اندازي‌ شده‌ و نگارنده‌ تلاش‌ نموده‌ است‌ تا مطالبي‌ منسجم‌، متنوع‌ و قابل‌ استفاده‌ براي‌ برنامه‌ ريزان‌، و مديران‌ عرصه‌ آموزش‌ و بهسازي‌ كاركنان‌ در كشورمان‌ فراهم‌ آورد.

 در ادامه‌ كتاب‌، مقوله‌ آموزش‌ و بهسازي‌ كاركنان‌ دولت‌ در ايران‌ را كالبد شكافي‌ كرده‌ايم‌. در فصل‌ سوم‌، تاريخچه‌ و وضعيت‌ آموزش‌ كاركنان‌ دولت‌ در ايران‌ تشريح‌ شده‌ است‌. در اين‌ فصل‌ پس‌ از بيان‌ نقاط‌ عطف‌ قانوني‌ در آموزش‌ كاركنان‌ ايران‌، اشتباه‌ استراتژيك‌ و اينك‌ تاريخي‌ روي‌ داده‌ در مديريت‌ آموزش‌ كاركنان‌ دولت‌ توصيف‌ و تحليل‌ شده‌ است‌.

 "نظام‌ جديد آموزش‌ كاركنان‌ دولت‌" كه‌ از ابتداي‌ سال‌ 1381 براي‌ دستگاههاي‌ اجرايي‌ لازم‌ الاجرا اعلام‌ گرديده‌ است‌ از موضوعاتي‌ است‌ كه‌ در فصل‌ سوم‌ معرفي‌ و نقد شده‌ است‌.

 در فصل‌ چهارم‌، بخشي‌ از پيكر آموزش‌ و بهسازي‌ كاركنان‌ دولت‌ ايران‌ را مورد تدقيق‌ قرار داده‌ و تاريخچه‌ و وضعيت‌ آموزش‌ كاركنان‌ را در وزارتخانه‌هاي‌: كشاورزي‌، جهادسازندگي‌ و جهاد كشاورزي‌ با استفاده‌ از اسناد و مدارك‌ دست‌ اول‌ و تجارب‌ و مشاهدات‌ شخصي‌ آشكار نموده‌ايم‌.

 از جمله‌ مباحث‌ مهمي‌ كه‌ در فصول‌ سوم‌ و چهارم‌ كتاب‌ درباره‌ آن‌ روشنگري‌ شده‌ است‌ وضعيت‌ و تركيب‌ نيروي‌ انساني‌ شاغل‌ در بخش‌ دولتي‌ بطور عام‌ و بخش‌ كشاورزي‌ دولتي‌ بطور خاص‌ مي‌باشد.

 در فصل‌ پنجم‌ كه‌ فصل‌ پاياني‌ كتاب‌ است‌؛ توصيه‌هايي‌ براي‌ آموزش‌ كاركنان‌ دولت‌ ناشي‌ از تجربيات‌ حرفه‌اي‌ نگارنده‌ بطور عام‌ و سه‌ سال‌ تدقيق‌ در موضوع‌ مورد مطالعه‌ بطور خاص‌ مي‌باشد.

  منابع‌ و مآخذ كتاب‌، داراي‌ اطلاعات‌ ذي‌ قيمتي‌ در عرصه‌ آموزش‌ و بهسازي‌ منابع‌ انساني‌ در ايران‌ و جهان‌ است‌ كه‌ علاقه‌مندان‌ را به‌ مطالعه‌ آنها دعوت‌ مي‌نمايم‌.

 نگارنده‌ بر خود فرض‌ مي‌داند تا از مساعدتهاي‌ كلية‌ كارشناسان‌ و مديران‌ و اطلاع‌رسانان‌ همكار در عرصه‌ آموزش‌ و منابع‌ انساني‌ كشور كه‌ با ارائه‌ اسناد و مدارك‌ و نظرات‌ كارشناسي‌، امكان‌ توليد اطلاعات‌ مورد نياز براي‌ تدوين‌ كتاب‌ را فراهم‌ نمودند، صميمانه‌ تشكر نمايد.

 

تذكر:

اين كتاب حاصل مطالعات چند سال اخير اينجانب است .مطالب آن بعضا به صورت مقاله و سخنراني منتشر شده است. مفاد اين كتاب به طور كامل و با تجديد نظر به تدريج در بلاگ شمع  شبكه معين علمي منتشر خواهد شد.

 

 

بازگشت