چهارشنبه 31 آبان 1397
بررسي‌ ميزان‌ اثربخشي‌ دوره‌هاي‌ آموزش‌ ضمن‌ خدمت‌ مركز آموزش‌ عالي‌ امام‌ خميني‌ (ره‌) در سال‌ 1378
تابستان 1381

 

 

 

بررسي‌ ميزان‌ اثربخشي‌ دوره‌هاي‌ آموزش‌ ضمن‌ خدمت‌ مركز آموزش‌ عالي‌ امام‌ خميني‌ (ره‌) در سال‌ 1378

 

محمد حسن مقني زاده ( محقق معين )

 

تابستان 1381

 

mmoein@gmail.com

 

چكيده:

 

هدف‌ اصلي‌ تحقيق‌، تعيين‌ ميزان‌ اثر بخشي‌ دوره‌هاي‌ آموزش‌ ضمن‌ خدمت‌ برگزار شده‌ درمركز آموزش‌ عالي‌ امام‌ خميني‌ (ره‌) در سال‌ 1378 از نظر فراگيران‌ اين‌ دوره‌ها مي‌باشد. براي‌اندازه‌گيري‌ اثر بخشي‌ دوره‌ها از مدل‌ ارزشيابي‌ دونالد كرك‌پاتريك‌ الهام‌ گرفته‌ و اثر بخشي‌دوره‌ها از نظر فراگيران‌ را از طريق‌ سنجش‌ چهار متغير: (1) واكنش‌ فراگيران‌ نسبت‌ به‌ دوره‌،(2) دانش‌ و يادگيري‌ حاصل‌ از دوره‌ فراگيران‌، (3)رفتار يادگيرنده‌ (انتقال‌ آموخته‌ها به‌ محيط‌كار)، و (4) نتايج‌ آموزش‌، صورت‌ گرفته‌ است‌.

از 200 دوره‌ آموزش‌ ضمن‌ خدمت‌ برگزار شده‌، با استفاده‌ از روش‌ نمونه‌گيري‌ چندمرحله‌اي‌، 80 دوره‌ آموزشي‌ به‌ عنوان‌ جمعيت‌ نمونه‌ تحقيق‌ تعيين‌ شد. پرسشنامه‌هاي‌ تحقيق‌براي‌ 530 نفر فراگير و 448 نفر از مديران‌ فراگيران‌ 80 دوره‌ منتخب‌، ارسال‌ و از 294 نفرفراگير و 207 نفر از مديرانشان‌ پرسشنامه‌هاي‌ تكميل‌ شده‌ و قابل‌ پردازش‌، دريافت‌ گرديد.

در اين‌ تحقيق‌ اثر بخشي‌ دوره‌ها بر اساس‌ يكبار نظرسنجي‌ از فراگيران‌ تعيين‌ گرديد. اثربخشي‌ درجه‌اي‌ است‌ كه‌ فراگيران‌ نسبت‌ به‌ دوره‌ واكنش‌ مثبت‌ نشان‌ داده‌، دانش‌ تحصيل‌ كرده‌،تغيير رفتار داشته‌ و از نتايج‌ آموزش‌ بهره‌مند گرديده‌اند. تغييرات‌ هر يك‌ از ابعاد چهارگانه‌اثربخشي‌ دوره‌ از 0 تا 25 مي‌باشد. ميانگين‌ مشاهده‌ شده‌ اين‌ ابعاد به‌ ترتيب‌: 43/14، 87/14،79/11 و 23/12 بوده‌ است‌. ميزان‌ اثر بخشي‌ دوره‌ درجه‌اي‌ است‌ كه‌ از جمع‌ كردن‌ اندازه‌ چهاربُعد متغير اثر بخشي‌ بدست‌ مي‌آيد. تغييرات‌ مشاهده‌ شده‌ اين‌ درجه‌ بين‌ 8/5 تا 100 است‌.ميانگين‌ مشاهده‌ شده‌ اثر بخشي‌ دوره‌هاي‌ آموزش‌ ضمن‌ خدمت‌ مورد مطالعه‌ برابر با 14/53و در سطح‌ متوسط‌ مي‌باشد.

بالاترين‌ ميزان‌ اثر بخشي‌ دوره‌هاي‌ آموزش‌ ضمن‌ خدمت‌ مورد مطالعه‌ مربوط‌ به‌ دوره‌ كوتاه‌مدت‌ رابطين‌ خبري‌ با درصد اثر بخشي‌ 34/66 و پايين‌ترين‌ ميزان‌ اثر بخشي‌ مربوط‌ به‌ دوره‌آموزش‌ ضمن‌ خدمت‌ انفروماتيك‌ و كاربرد كامپيوتر در آموزش‌ با درصد اثر بخشي‌ 52/33بوده‌ است‌.

كليد واژه‌ها:

آموزش‌ ضمن‌ خدمت‌، كاركنان‌، اثربخشي‌، ارزشيابي‌، مديران‌، وزارت‌ جهاد سازندگي‌، وزارت‌ جهاد كشاورزي‌

 

مقالات حاصل از پژوهش و مطالعات تكميلي

1- بررسي وضعيت برنامه‌ريزي و اجراي آموزش كاركنان دولت ايران  در برنامه سوم توسعه با تاكيد بر آموزش‌هاي ضمن خدمت كوتاه‌ مدت  وزارت جهاد كشاورزي
بخش اول مقاله   

 بخش دوم  مقاله  

 

2-  تحليلی در مورد تجربه ايران در آمو زش و بهسازي منابع انساني در برنامه سوم توسعه
   بخش اول مقاله 

   بخش دوم مقاله  

 

3-    سخنراني در هفته پژوهش: اثر بخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت

 


 

بازگشت