چهارشنبه 31 آبان 1397
ارزشيابي ثمر بخشي دوره هاي علمي – كاربردي
مهر 1380

 

 

 

ارزشيابي ثمر بخشي دوره هاي علمي – كاربردي

محمد حسن مقني زاده ( محقق معين)

مهر 1380

mmoein@gmail.com

 

 

چكيده:

نظام عرضه نيروي انساني متخصص بدنبال كاركردي تر كردن خود و پاسخگوئي به مسائل مطرح شده بوده و ارزشيابي اثر بخشي دوره هاي علمي كاربردي در چارچوب طرح جامع نياز سنجي نيروي انساني متخصص و سياستگذاري توسعه منابع انساني كشور جهت كمك به تحقق اين هدف انجام شده است.

دانشگاه جامع علمي كاربردي كه محصول توجهات مسئولين عالي رتبه كشور به گسترش آموزش هاي فني حرفه اي و تربيت تكنسين است؛ تا كنون 3845 نفر فارغ التحصيلان كاردان داشته است. براي ارزشيابي اثر بخشي دوره هاي كارداني علمي- كاربردي برگزار شده توسط اين دانشگاه نمونه اي با روش نمونه گيري خوشه اي به اندازه 4/11 درصد از فارغ التحصيلان كه بالغ بر 440 نفرند مورد مطالعه قرار گرفته اند. اين نمونه فارغ التحصيلاني از 9 گروه عمده آموزشي و 28 رشته تحصيلي از 16 مركز آموزش علمي كاربردي  وابسته به دانشگاه جامع در سطح كشورند. علاوه بر فارغ التحصيلان به كارفرمايان فارغ التحصيلان شاغل و اساتيد دوره هاي علمي- كاربردي براي جمع آوري اطلاعات مراجعه شده است. روش انجام ارزشيابي از نوع بعد از برنامه، پيامد محور و با رويكردي توانمند ساز بوده است.

ارزشيابي در زمستان سال 1379 در سطح كشور انجام شده و اثر بخشي دوره هاي علمي كاربردي مورد مطالعه در سطح متوسط ارزيابي شده است. اگر كسب امتيازي بالاي 50 درصد از امتياز اثر بخشي دوره ها را حد نصابي براي اثر بخشي قابل قبول براي دوره ها قلمداد كنيم فقط 6/38 درصد از فارغ التحصيلان و 2/39 درصد از استادان و 4/42 درصد از كارفرمايان اثر بخشي دوره هاي علمي- كاربردي مورد مطالعه را بالاتر از اين حد نصاب ارزيابي كرده اند. بنابراين اكثريت پاسخگويان اين ارزشيابي، اثر بخشي دوره هاي علمي كاربردي را پائين تر از حد نصاب قابل قبولي ارزيابي كرده اند.

هر سه گروه مورد مطالعه پيامدهاي حرفه اي، دوره هاي علمي- كاربردي براي فارغ التحصيلان را پائين تر از پيامدهاي علمي و اجتماعي دوره ها براي آنان ارزيابي كرده اند. نگارنده با تحليل نظري يافته هاي بدست آمده در ارزشيابي، پيشنهاداتي براي بهبود ساز و كارهاي تصميم گيري و تصميم سازي در حوزه آموزشهاي علمي- كاربردي ارائه كرده است.

كليد واژه ها: اثر بخشي، ارزشيابي، ارزشيابي توانمند ساز، آموزشهاي علمي- كاربردي، آموزشهاي فني و حرفه اي، پيامدهاي دانشجويان، گروههاي ذينفع، مطالعات پي گيري، كاردان، فارغ التحصيل، تكنسين، دانشگاه علمي كاربردي، نفيسي، فيترمن، گوبا، لينكلن.

 

متن کامل گزارش ارزشیابی اثر بخشی دوره های علمی کاربردی

 

مقالات حاصل از پژوهش و مطالعات تكميلي

 

1.     آموزش هاي علمي كاربردي (هدف ها – نتايج)

بخش اول مقاله    

بخش دوم مقاله    

بخش سوم مقاله   

بخش چهارم مقاله      

  1.       2.  ارزشيابي توانمند ساز

  2.           بخش اول مقاله    
  3.           بخش دوم مقاله          
  4.        3.   راهكارهاي توسعه آموزش هاي علمي- كاربردي در ايران

  5.       
    بخش اول مقاله   
  6.        بخش دوم مقاله    
  7.        بخش سوم مقاله   

 

  1.           4. آموزش  علمي - كاربردي پودماني (modular ) از نوع ايراني

          5. ارزيابي چگونگي تحقق اهداف مواد 150 و 151  قانون برنامه سوم توسعه

           6.      كارآمد كردن‌ مديران‌ مدارس‌از طريق اجراي مدل ارزشيابي توانمند ساز

 

 

 

  

 

بازگشت