چهارشنبه 31 آبان 1397
پايان‌ نامه‌ كارشناسي‌ ارشد جامعه‌ شناسي‌ دانشگاه تربيت مدرس بررسي‌ مشاركت‌ اجتماعي‌ دانش‌آموزان‌ در فعاليتهاي‌ فوق‌ برنامه‌ با تأكيد بر مطالعه‌ در دبيرستانهاي‌ مناطق‌ 3 و 16 شهر تهران‌
بهمن‌ ماه‌ 1375

 

 

 

 

 

 

 پايان‌ نامه‌ كارشناسي‌ ارشد جامعه‌ شناسي‌ دانشگاه تربيت مدرس 

 بررسي‌ مشاركت‌ اجتماعي‌ دانش‌آموزان‌  در فعاليتهاي‌ فوق‌ برنامه‌

 با تأكيد بر مطالعه‌ در دبيرستانهاي‌ مناطق‌ 3 و 16 شهر تهران‌

 محمد حسن‌ مقني‌زاده( محقق معين )

 استاد راهنما : دكتر علي‌ محمد حاضري‌

 استاد مشاور : دكتر تقي‌ آزاد ارمكي

 بهمن‌ ماه‌ 1375

mmoein@gmail.com

 

چكيده

مشاركت اجتماعي دانش‌آموزان در فعاليتهاي فوق برنامه به عنوان حضور آگاهانه در فعاليتهائي است كه در طراحي، اجرا، ترويج، ارزشيابي، تغيير و بازنگري منتقدانه آن دخالت مؤثر و كليدي داشته و از منافع‌اش بهره‌مند شوند.

وجود چنين تجربياتي مشاركتي در فرايند جامعه‌پذيري دانش‌آموزان در دبيرستانها، آنان را براي قبول مسئوليت‌هاي اجتماعي و انجام كارهاي گروهي در بزرگسالي آماده مي‌كند. در اين تحقيق با استفاده از مدل نظري عمومي جي‌دبليوگتزلز در تبين رفتار، مدلي تحليلي ساخته و به شناسائي عوامل مؤثر و سهم هر يك از عوامل در تبيين تغييرات مشاركت اجتماعي دانش‌آموزان در فعاليتهاي فوق برنامه پرداختيم.

مدل تحليلي تحقيق، چارچوبي روانشناختي - جامعه‌شناختي در عرصه مدرسه بعنوان يك نظام اجتماعي است ، براساس اين مدل مشاركت اجتماعي دانش‌آموزان در فعاليتهاي فوق برنامه دبيرستان تحت تاثير متغيرهاي نظام هنجاري دبيرستان، نظام شخصيتي دانش‌آموزان و كنش‌هاي متقابل اجزاء اين دو متغير با در نظرگرفتن تاثيرپذيري هر دو متغير از زمينه فرهنگي مربوط به خود مي‌باشد.

جمعيت نمونه تحقيق از ميان 15 هزار نفر دانش‌آموزان 54 دبيرستان پسرانه دولتي، نمونه مردمي و غيرانتفاعي مناطق 3 و 16 شهر تهران با روش نمونه‌گيري طبقه‌بندي شده نامتناسب به تعداد 368 نفر از 15 دبيرستان انتخاب شد. توصيف و تحليل اطلاعات با استفاده از نسخه 3 نرم‌افزار آماري    spssو بويژه با روشهاي آماري رگرسيون چند متغيري و تحليل مسير صورت گرفت . برخي يافته‌هاي پژوهش به شرح زير است :

1- ميانگين مشاركت اجتماعي دانش‌آموزان در سطحي پائين‌تر از متوسط نظري و ميزان مشاركت در ميان آنان تفاوت فاحش دارد به نحوي كه عده قليلي از دانش‌آموزان مشاركت‌كننده‌هاي حرفه‌اي در فعاليتهاي فوق برنامه‌اند و عده كثيري از آنها حتي مشاركت در يك فعاليت فوق برنامه هم ندارند.

2- انتظارات مسئولان مدارس از دانش‌آموزان براي مشاركت در فعاليتهاي فوق برنامه در حد متوسط است . انتظار مشاركت يدي از مشاركت فكري بيشتر است .

3- بين قشر اجتماعي دانش‌آموزان و مشاركت رابطه معني‌داري وجود ندارد اما حداكثر مشاركت اجتماعي مشاهده شده مربوط به دانش‌آموزان متعلق به قشر بالا است .

4- مدل تحليلي تحقيق تائيد تجربي بدست آورد. چهار متغير مستقل بر روي هم 50 درصد از تغييرات مشاركت اجتماعي دانش‌آموزان در فعاليتهاي فوق برنامه را توضيح مي‌دهند.

5- متغير مستقل نظام هنجاري دبيرستان به تنهائي 32 درصد و متغير مستقل نظام شخصيتي به تنهائي 15 درصد از تغييرات مشاركت اجتماعي در فعاليتهاي فوق برنامه را در جامعه آماري تحقيق برآورد مي‌كنند

بنابراين مي‌توان گفت مشاركت اجتماعي دانش‌آموزان در فعاليتهاي فوق برنامه پديده اي بيشتر برون زا است .

 

مقالات حاصل از پژوهش و مطالعات تكميلي

1-     خانه ، مدرسه و مشاركت اجتماعي دانش آموزان

2-     موانع اساسي مشاركت اجتماعي در آموزش و پرورش

 

 

 

بازگشت