چهارشنبه 31 آبان 1397
دانش آموزان ،خانه ،مدرسه و مشاركت اجتماعي
مهر1376

 

دانش آموزان ،خانه، مدرسه و مشاركت اجتماعي

محمد حسن مقني زاده(محقق معين )

مهر1376

info@moein.net

 

چكيده:

 

يك سوم ازجمعيت 60 مليوني كشور ما را دانش آموزان تشكيل مي دهندوايران دومين كشور جوان دنياست.نفش تعيين كننده جوانان در هفتمين دوره انتخابات رئيس جمهوري برهيچ كس پوشيده نيست.مدارس در اجتماعي شدن  دانش آموزان از طريق اجراي برنامه هاي درسي و فعاليتهاي فوق برنامه نقش بي همانندي دارند.دانش آموزان تا چه حد در فعاليتهاي مدرسه اي تمرين مشاركت اجتماعي مي كنند؟شيوه هاي تربيتي والدين در اين زمينه چه نفشي دارد؟در اين مقاله با استفاده از نتايج پايان نامه تحصيلي خويش به اين نكات پرداخته ام.

 

تذكر:

اين مقاله در شماره 216 نشريه ماهانه پيوندارگان انجمن اولياءومربيان جمهوري اسلامي ايران در مهر ماه 1376 چاپ شده است.

 

بازگشت به فهرست مقالات